[Classic 2022] Chứng Nhận VIP

CLASSIC
27/10/2022|Tin tức

Quyền lợi tài khoản VIP tại máy chủ Classic 2022.

Lưu ý: 

  • Quyền lợi VIP tính theo tổng số tiền nạp vào (Không tính phần bonus khuyến mãi)
  • Để nhận coin, bạn cần Relog và nhận trong Dimension Merchant ở biểu tượng bên phải màn hình game.
  • Thẻ VIP nhận theo giờ chẵn (Ví dụ nạp thẻ vào hơn 5h thì nhận sau hơn 6h. Nạp thẻ sau hơn 6h thì nhận vào hơn 7h). Kick hoạt VIP và nhận Chứng Nhận VIP tai Dimension Merchant.
Mức VIP Tổng nạp (VND)
Không tính khuyến mãi
Quyền lợi
VIP 1 2m EXP/SP +20%
Slot Hành Trang +2
Mang nặng +5000
P. Atk +10, M.Atk +20
Drop Adena +2%
VIP 2 5m EXP/SP +30%
Slot Hành Trang +5
Mang nặng +10000
P. Atk +20, M.Atk +40
​Drop Adena +5%
VIP 3 10m EXP/SP +45%
Slot Hành Trang +10
Mang nặng +15000
P. Atk +40, M.Atk +80
​Drop Adena +10%
VIP 4 20m EXP/SP +70%
Slot Hành Trang +15
Mang nặng +30000
P. Atk +80, M.Atk +160
​Drop Adena +20%
VIP 5 30m EXP/SP +100%
Slot Hành Trang +20
Mang nặng +450000
P. Atk +120, M.Atk +240
​Drop Adena +30%
VIP 6 50m EXP/SP +150%
Slot Hành Trang +30
Mang nặng +700000
P. Atk +180, M.Atk +360
​Drop Adena +50%
VIP 7 70m EXP/SP +200%
Slot Hành Trang +40
Mang nặng +100000
P. Atk +240, M.Atk +480
​Drop Adena +70%
VIP 8 100m EXP/SP +250%
Mount - Jet Bike
Slot Hành Trang +50
Mang nặng +150000
P. Atk +300, M.Atk +600
​Drop Adena +100%

 

L2VN TEAM,

Xem tất cả