[Classic 2023] Tính năng Heroic Circlet

NEWS
24/05/2023|Tin tức

Chào những chiến binh L2VN,

Heroic Circlet là trang sức tóc đeo ở Slot Hair Accessory trong giao diện hành trang của nhân vật (Alt+V).

Heroic Circlet khi Enchant càng cao càng tăng nhiều sức mạnh phòng thủ cho nhân vật bao gồm HP/MP/CP và P/M Defense.

 • Heroic Circlet: được bán ở shop L2 Coin, Shop L2VN Coin, Pona Shop.
 • Heroic Circlet Enchant Scroll: được bán ở shop L2 Coin, Shop L2VN Coin, Pona Shop.
 • Life Stone - Heroic Circlet: được bán ở shop L2 Coin, Shop L2VN Coin, Pona Shop.

1/ Option khi Enchant:

Tỉ lệ Enc Max HP Max MP Max CP P. Def M. Def Damaged Received Fatal Critical Buff 8 giây (Chance 15%)
- 0 100 100 100 1% 1% -1% -
70% 1 200 200 200 2% 2% -2% -
60% 2 300 300 300 3% 3% -3% -
50% 3 400 400 400 4% 4% -4% -
45% 4 500 500 500 5% 5% -5% Khi đánh nhận được buff tăng P/M Skill Critical Damage +5%
40% 5 600 600 600 6% 6% -6% Khi đánh nhận được buff tăng P/M Skill Critical Damage +15%
35% 6 700 700 700 7% 7% -7% Khi đánh nhận được buff tăng P/M Skill Critical Damage +25%
30% 7 800 800 800 8% 8% -8% Khi đánh nhận được buff tăng P/M Skill Critical Damage +40%
25% 8 1000 1000 1000 10% 10% -10% Khi đánh nhận được buff tăng P/M Skill Critical Damage +60%
20% 9 2000 2000 2000 12% 12% -12% Khi đánh nhận được buff tăng P/M Skill Critical Damage +80%
20% 10 3000 3000 300 15% 15% -15% Khi đánh nhận được buff tăng P/M Skill Critical Damage +100%


2/ Option khi Augment:

Option 1 (Dòng 1) sẽ là 1 trong các Option sau:

 • Max HP +25 đến +500
 • Max MP +25 đến +500
 • Max CP +25 đến +500
 • Chính xác +1 đến +5
 • Soulshot Damage +1% đến +5%

Option 2 (Dòng 2) sẽ là 1 trong các Option sau:

 • P.Def +15 đến +300
 • M.Def +15 đến +300
 • Né +1 đến +5
 • Debuff Resistance +1 đến +10%
 • P/M Critical Damage +15 đến +300

 

L2VN TEAM,

Xem tất cả