[Classic 2023] Tính năng Pendant

NEWS
24/05/2023|Tin tức

,

Thân chào các chiến binh,

Pendant là vật phẩm được sử dụng ở Slot Pendant trong giao diện hành trang nhân vật. L2VN xin giới thiệu 4 loại Pendant sắp ra mắt.

Pendant khi Enchant càng cao thì Option tăng càng nhiều cho sức mạnh nhân vật.

  • Pendant được bán ở Shop Tính năng L2VN Coin và Pona
  • Pendant Polish: Dùng để Enchant Pendant, thất bại Pendant sẽ bị huỷ. Pendant Polish được bán tại Shop Tính năng L2VN Coin và Pona
  • Shining Pendant Polish: Dùng để Enchant Pendant, thất bại giữ nguyên mốc Enchant cũ, dùng đến +8. Shining Pendant Polish được bán tại Shop Tính năng L2VN Coin và Pona

Tỉ lệ Enchant Pendant

  • Từ +1 đến +6 = 70%
  • Từ +7 đến +10 = 40%

Option các loại Pendant

 

Fire Dragon Pendant
Mốc Enchant +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
P.Atk 4 6 8 12 19 28 35 46 59 63 75
1% 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5% 4% 4.5% 5% 6% 8%
P Critical Damage 26 38 56 78 124 185 250 307 391 421 498
1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
P Critical Rate 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 10% 12% 15%
EXP/SP           5% 10% 15% 20% 30% 40%

 

Water Dragon Pendant
Mốc Enchant +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
M.Atk 9 13 20 31 46 64 84 107 149 160 202
1% 1.5% 2% 2.5% 3% 3.5% 4% 5% 6% 8% 10%
M Critical Damage 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 9% 11% 13% 15%
M Critical Rate 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12%
EXP/SP           5% 10% 15% 20% 30% 40%

 

Wind Dragon Pendant
Mốc Enchant +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Max MP 21 33 42 52 63 75 96 113 127 139 156
Max HP 31 50 78 121 153 186 215 243 267 293 316
Hồi HP 1.8 1.9 2.1 2.3 3.1 4.2 4.7 4.9 6.2 6.8 7.4
Hồi MP 0.5 0.7 1 1.1 1.3 1.5 1.8 1.9 2.2 2.4 2.8
Giảm MP Magic skill -3% -5% -7% -9% -11% -13% -15% -17% -20% -30% -40%
Tỉ lệ hồi 12 Mana 1% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 20% 24%
EXP/SP           5% 10% 15% 20% 30% 40%

 

Earth Dragon Pendant
Mốc Enchant +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
P.Def 11 14 18 24 29 35 43 54 61 66 71
M.Def 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28
Shield Def Rate 10% 15% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Shield Def 3% 6% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
EXP/SP           5% 10% 15% 20% 30% 40%
Active Skill tạo Shield Block Damage 5s Block 202 6s Block 302 7s Block 406 8s Block 516 9s Block 782 10s Block 1059 11s Block 1348 12s Block 1649 13s Block 2045 14s Block 2457 15s Block 2883

Ghi chú: Shield Block Damage: Ví dụ khi có Buff Shield Block Damage = 1000, khi kẻ thù tấn công bạn 2000 sát thương sẽ bị -1000 từ Shield Block Damage và nhận sát thương 1000.

L2VN TEAM,

Xem tất cả