[GOD] Chế độ VIP

CLASSIC
11/03/2022|Tin tức

Quyền lợi, chế độ tài khoản VIP nạp thẻ tại máy chủ GOD.

Lưu ý: 

  • Quyền lợi VIP tính theo tổng số tiền nạp vào (Không tính phần bonus khuyến mãi)
  • Để nhận coin, bạn cần Relog và gặp NPC Dimension ở cửa kho các làng (hoặc gác cổng) để nhận.
  • Thẻ VIP nhận theo giờ chẵn (Ví dụ nạp thẻ vào hơn 5h thì nhận sau hơn 6h. Nạp thẻ sau hơn 6h thì nhận vào hơn 7h). Nhận thẻ VIP tại NPC quản lý VIP gần NPC Dimension.
Mức VIP Tổng nạp (VND)
Không tính khuyến mãi
Quyền lợi
VIP 1 2m EXP/SP +20%
Slot Hành Trang +2
Mang nặng +2000
Mount - Rocking Horse
VIP 2 5m EXP/SP +30%
Slot Hành Trang +5
Mang nặng +5000
Mount - Steam Beetle
VIP 3 10m EXP/SP +45%
Slot Hành Trang +10
Mang nặng +10000
Mount - Black Bear
VIP 4 20m EXP/SP +70%
Slot Hành Trang +15
Mang nặng +15000
Mount - Princess Ant
VIP 5 30m EXP/SP +100%
Slot Hành Trang +20
Mang nặng +20000
Mount - Darkmane Pacer
VIP 6 50m EXP/SP +150%
Slot Hành Trang +30
Mang nặng +30000
Mount - Unicorn
VIP 7 70m EXP/SP +200%
Slot Hành Trang +40
Mang nặng +40000
Mount - Lion
VIP 8 100m EXP/SP +250%
Mount - Jet Bike
Slot Hành Trang +50
Mang nặng +50000
HP +1000, P/M. Def +300
VIP Buff Party 20 phút (Cooldown 15 phút) Effect:
* Drop Adena số lượng +10%
* Drop Rate trên Quái +10%
Xem tất cả