[GOD] Lộ Trình Luyện Cấp

CLASSIC
20/03/2022|Tin tức

Gợi ý một số khu vực luyện cấp tân thủ trong phiên bản GOD

Lv1-Lv20: Làng Faeron đến level 20 bạn sang Gludio chuyển class 1st tại Sebion. 

Lv15: khu vực Liangk Lizardman từ giữ cổng Gludin sang.

Lv20+:

 • Windmill Hill gặp giữ cổng Gludin
 • Ruins of Agony gặp giữ cổng Gludio
 • Windy Hill gặp giữ cổng Gludin
 • Partisan Hideaway gặp giữ cổng Dion

Lv30+:

 • Orc Barrack gặp giữ cổng Gludin
 • Ruins of Despair gặp giữ cổng Gludio
 • Cruma Mashland gặp giữ cổng Dion
 • Ant Nest gặp giữ cổng Gludio
 • Westerland gặp giữ cổng Gludio
 • Death Pass gặp giữ cổng Giran

Lv40+:

 • Cruma Tower gặp giữ cổng Dion
 • Alligator Island gặp giữ cổng Heine
 • Hardin Academy gặp giữ cổng Giran

Lv45+: Outlaw Forest gặp giữ cổng Oren

Lv50+: Sea of Spores gặp giữ cổng Oren

Lv55+: 

 • Forsaken Plains gặp giữ cổng Aden
 • Fiedls of Massacre gặp giữ cổng Aden

Lv60+:

 • Forest of the Dead gặp giữ cổng Rune
 • Swamp of Screams gặp giữ cổng Rune

Lv70+:

 • Wall of Argos gặp giữ cổng Goddard
 • Hot Springs gặp giữ cổng Goddard
 • Silent Valley gặp giữ cổng Aden

Lv76+:

 • Ketra Orc Outpost / Varka Silenos gặp giữ cổng Goddard
 • Forge of the God gặp giữ cổng Goddard
 • Isle of Prayer gặp giữ cổng Heine

Lv80+: Dragon Valley gặp giữ cổng Giran

Lv85+:

 • Harnak Underground Ruins (Gặp Hadel ở Giran)
 • Altar of Evil gặp giữ cổng làng Dark Elf
 • Bloody Swampland gặp giữ cổng làng Dark Elf

Lv90+: 

 • Fairy Settlement
 • Seal of Shilen

Lv95+: 

 • Seal of Shilen gặp giữ cổng Aden
 • Blazing Swamp
 • Guillotine Fortress từ Dion sang
 • Seed of Hellfire
Xem tất cả