Thân chào các bạn,

Exalted là tước vị Chí Tôn được xem là cao nhất của Lineage II được phát triển từ Quý tộc.

Điều kiện: Nhân vật Lv99 và đã Quý tộc.

Chuỗi nhiệm vụ gồm 3 Chương, mỗi Chương có những yêu cầu riêng.

Chương 1: Exalted, One Who Faces The Limit. Phần thưởng: Spellbook: Dignity of the Exalted, sách học kỹ năng tăng All stats +1

Bước 1: Nhận nhiệm vụ ở Lionel Hunter tại thị trấn Henie.

Bước 2: Hoàn thành 4 chứng nhận được Lionel Hunter yêu cầu, có thể nhận cả 4 nhiệm vụ vụ cùng lúc.

+ Gặp Elikia ở Heine nhận Quest Facing Sadness: Giết 8000 quái ở Hellbound sẽ được chứng nhận Elikia's Certificate.

+ Gặp Mysterious Butler nhận Quest For Glory: Đánh quái Raider Crossroad nhận Medal of Glory để mua Proof of Battle, hoàn thành nhiệm vụ sẽ được chứng nhận Mysterious Butler's Certificate.

+ Gặp Galladucci ở Giran nhận Quest Befitting of the Status: Tìm 5 cái trang sức có trong danh sách giao cho nó sẽ được chứng nhận Galladucci's Certificate. Phần thưởng: Replica Tiara, trang trí tóc tăng 30 Attribute Attack.

+ Gặp Rodemai ở Aden nhận Quest Step Up: Chat World (&) 120 lần sẽ nhận được chứng nhận Sir Eric Rodemai's Certificate.

Bước 3: Đủ 4 chứng nhận gặp Lionel Hunter để hoàn thành nhiệm vụ Chương 1. 

Chương 2: Exalted, One Who Overcomes The Limit cần Lv100 Main Class.

Bước 1: Nhận nhiệm vụ ở Lionel Hunter tại thị trấn Henie.

Bước 2: Hoàn thành 4 chứng nhận được Lionel Hunter yêu cầu, có thể nhận cả 4 nhiệm vụ cùng lúc.

+ Gặp Daichir ở Schuttgart nhận Quest Confronting a Giant Monster: Giết Earth Wyrn, Tauti, Istina, Octavis sẽ được chứng nhận Daichir's Certificate.

+ Gặp Olympiad Manager nhận Quest For Honor: Tham gia 120 trận Olympiad hoặc Chaos sẽ được chứng nhận Olympiad Manager's Certificate.

+ Gặp Rodemai ở Giran nhận Quest Helping Others: Farm 1 con đệ tử lên Lv85 nhận 45000 Menter Mark là được chứng nhận Sir Kristof Rodemai's CertificatePhần thưởng: Spellbook: Favor of the Exalted, sách học buff tăng EXP/SP.

+ Gặp Ishuma ở Sân bay Gludio nhận Quest Relationships Befiting of the Status: Chế cái Medal là được chứng nhận Ishuma's CertificatePhần thưởng: Pack Craft Armor R99-grade.

Bước 3: Đủ 4 chứng nhận gặp Lionel Hunter để hoàn thành nhiệm vụ Chương 2. 

Chương 3: Exalted, One Who Shatters The Limit.

Bước 1: Nhận nhiệm vụ ở Lionel Hunter tại thị trấn Henie.

Bước 2: Hoàn thành 4 chứng nhận được Lionel Hunter yêu cầu, có thể nhận cả 4 nhiệm vụ vụ cùng lúc.

+ Gặp Merlot ở Hunter Village hoàn thành nhiệm vụ Confronting the Greatest Danger sẽ được chứng nhận Merlot's Certificate. Phần thưởng: Spellbook: Blessing of the Exalted, hiệu ứng buff Nobless cả PARTY.

+ Gặp Captain Krutiz ở thị trấn Aden hoàn thành nhiệm vụ For Victory sẽ nhận được chứng nhận Kurtiz' Certificate.

+ Gặp Blacksmith of Mammon hoàn thành nhiệm vụ Luck Befitting of the Status sẽ nhận được chứng nhận Blacksmith of Mammon's Certificate. Phần thưởng: Spellbook: Fate of the Exalted, LUC+3. Vũ khí R99-grade tự chọn.

+ Gặp Sir Gustav Bathebaldt ở Oren hoàn thành nhiệm vụ Step Up To Lead sẽ nhận được chứng nhận Sir Gustav Athebaldt's CertificatePhần thưởng: Spellbook: Favor of the Exalted, sách học buff tăng EXP/SP.

Bước 3: Đủ 4 chứng nhận gặp Lionel Hunter để hoàn thành nhiệm vụ Chương 3. 

 

L2VN TEAM