Thân gửi các bạn,

L2VN xin hướng các bạn cách thức làm nhiệm vụ DualClass Split Destiny. Để thực hiện được nhiệm vụ này, yêu cầu Subclass phải Lv80 và hoàn thành quest 3rd.

Cách thức làm nhiệm vụ

1. Nhận nhiệm vụ tại Hadel ở Ruins Of Sagira Tầng 1.


 

2. Gặp giữ cổng dịch chuyển sang Town Of Rune, tiếp tục dịch chuyển đến Forest of the Dead. Bạn giết 10 Ressurrected Knight hoặc Corrupted Knight. Đủ nhiệm vụ quay về gặp và nói chuyện với Hadel.


 

3. Gặp giữ cổng và dịch chuyển đến Town of Heine và dịch chuyển đến Isle of Prayer. Bạn giết 10 quái vật White Sand Mirage hoặc Muddy Coral hoặc Island Guardian. Đủ nhiệm vụ quay trở về gặp và nói chuyện với Hadel.


 

4. Dịch chuyển sang làng Gludio và dịch chuyển lên Sân Bay Gludio gặp và nói chuyện với Ishuma 2 lần.

5. Trở về gặp Hadel để hoàn thành nhiệm vụ Split Destiny. Từ đây ClassDual của bạn có thể luyện đến cấp độ 99 như Main Class. Để học skill DualClass bạn gặp Trandon để nhận chứng chỉ DualClass và học.

L2VN Team