Thân gửi các bạn,

L2VN xin hướng dẫn chi tiết cách thức làm nhiệm vụ quý tộc Noblesse, Soul Testing.

1. Nhận nhiệm vụ tại NPC Cerenas, địa điểm Town of Goddard/Goddard Territory

2. Dịch chuyển đến Hots Spring và giết One Who Eats Prophecies đến khi ra nhiệm vụ. Quay lại gặp Cerenas.

3. Cerenas sẽ dịch chuyển bạn vào khu vực mới. Bạn hãy nói chuyện với Eva's Avatar. Bạn sẽ nhận được 3 vật phẩm: Empty Hot Spring Water Bottle, Summoning Stone, Scroll of Escape: Hot Springs.

4. Sử dụng Scroll of Escape: Hot Sripings.

5. Chạy đến khu vực có nước màu xanh lá click chuột phải vào Empty Hot Spring Water Bottle. 

6. Chuột phải vào Summon Stone. Nói chuyện với Lanya. Lanya yêu cầu bạn giết 3 loại quái vật bên dưới để kiếm đủ 10 miếng da.

7. Đủ nhiệm vụ bạn chuột phải vào Summoning Stone. Và nói chuyện với Lanya. Lanya sẽ cho bạn 1 Trowel và 1 vé dịch chuyển đến Forge of the Gods.

8. Sử dụng vé dịch chuyển đến Forge of the Gods. Sau đó chạy vào trong và dùng Trowel để nhổ 5 cây Flame Flower.

9. Tiếp tục chuột phải vào Summoning Stone. Và nói chuyện với Lanya. Bạn sẽ nhận được vé dịch chuyển đến Isle Of Prayer và sử dụng nó.


10. Bạn sẽ giết 10 quái vật tại Isle Of Prayer. Xong quest chuột phải vào Summoning Stone và nói chuyện với Lanya.

11. Về Town of Goddard gặp Cerenas và dịch chuyển vào trong gặp Eva's Avatar. Bạn sẽ nhận được Helping Seed và 1 trong 2 vé dịch chuyển (đến Rune Castle hoặc Aden Castle).

12. Sử dụng vé dịch chuyển bạn có được từ Eva's Avatar. Bạn sẽ thấy vòng xoáy dưới chân và chuột phải vào Helping Seed. VÒng xoáy hơi mở dưới chân, bạn nên tập trung nhìn rõ chút.

 

13. Trở về Goddard gặp Cerenas, Cerenas sẽ dịch chuyển bạn vào gặp Eva's Avatar. Nói chuyện với Eva's Avatar để hoàn thành nhiệm vụ. Chúc mừng! bạn đã trở thành quý tộc.

L2VN Team