[Grand Crusade] Tính năng Brooch và Jewelry

CLASSIC
06/09/2017|Tin tức

Brooch là gì? BroochHuy hiệu cài ngực được đeo ở slot kế nón của nhân vật. Brooch chứa những viên Jewelry và kích hoạt những Option của Jewelry. Số slot của Brooch quyết định số Jewelry mang được.

Làm thế nào để có được Brooch? Brooch có thể mua tại Merchant of Mammon.

Jewelry là gì? Jewelry là những viên ngọc quý với những Option đặc biệt được sử dụng ở các slot của Brooch. Khi gắn vào Brooch, Jewelry cùng loại sẽ có Option của loại cao nhất. Jewelry có thể mua tại Merchant of Mammon.

 

Ruby / Sapphire Lv3: Sẽ đổi màu Soulshot và Spiritshot khi đánh thành màu Xanh

Ruby / Sapphire Lv4: Sẽ đổi màu Soulshot và Spiritshot khi đánh thành màu Vàng

Ruby / Sapphire Lv5: Sẽ đổi màu Soulshot và Spiritshot khi đánh thành màu Đỏ

Option của từng loại Jewelry

  Level Jewel Effect
Ruby
 
ruby-1.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +1%
ruby-2.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +3.5%
ruby-3.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +7.5%.  
Đánh ra màu Xanh.
ruby-4.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +12.5%.
Đánh ra màu Vàng.
ruby-5.jpg Tăng sát thương khi dùng Soulshot and Beast Soulshot +20%.  
Đánh ra màu Đỏ.
  Level Jewel Effect
Sapphire
 
sapph-1.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot and Blessed Spiritshot +1%.
sapph-2.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot and Blessed Spiritshot +3.5%.
sapph-3.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot and Blessed Spiritshot +7.5%.  
Đánh ra màu Xanh.
sapph-4.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot and Blessed Spiritshot +12.5%.
Đánh ra màu Vàng.
sapph-5.jpg Tăng sát thương khi dùng Spiritshot and Blessed Spiritshot +20%.
 Đánh ra màu Đỏ.
  Level Jewel Effect
Opal
 
opal-1.jpg

Tăng thuộc tính tấn công của vũ khí +10.

opal-2.jpg

Tăng thuộc tính tấn công của vũ khí +20.

opal-3.jpg

Tăng thuộc tính tấn công của vũ khí +40.

opal-4.jpg

Tăng thuộc tính tấn công của vũ khí +70.

opal-5.jpg

Tăng thuộc tính tấn công của vũ khí +120.

  Level Jewel Effect
Obsidian
 
obsi-1.jpg

PvP Defense +1%.

obsi-2.jpg

PvP Defense +3%.

obsi-3.jpg

PvP Defense +7%.

obsi-4.jpg

PvP Defense +11%.

obsi-5.jpg

PvP Defense +15%.

  Level Jewel Effect
Emerald emer-1.jpg

CON +1, MEN +1

emer-2.jpg

STR +1, CON +1, INT +1, MEN +1

emer-3.jpg

STR +1, DEX +1, CON +1, INT +1, WIT +1, MEN +1

emer-4.jpg

STR +2, DEX +2, CON +2, INT +2, WIT +2, MEN +2

emer-5.jpg

STR +3, DEX +3, CON +3, INT +3, WIT +3, MEN +3

  Level Jewel Effect
Diamond diamond-1.jpg

Tăng P.Def +283 và giảm Physical Critical Damage nhận vào -1%.

diamond-2.jpg

Tăng P.Def +567 và giảm Physical Critical Damage nhận vào -2%.

diamond-3.jpg

Tăng P.Def +945 và giảm Physical Critical Damage nhận vào -3%.

diamond-4.jpg

Tăng P.Def +1418 và giảm Physical Critical Damage nhận vào -4%.

diamond-5.jpg

Tăng P.Def +1986 và giảm Physical Critical Damage nhận vào -5%

  Level Jewel Effect
Aquamarine

aqua-1.jpg

Khi dùng kỹ năng có 1% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-2.jpg

Khi dùng kỹ năng có 2% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-3.jpg

Khi dùng kỹ năng có 4% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-4.jpg

Khi dùng kỹ năng có 9% cơ hội nhận 136 MP.

aqua-5.jpg

Khi dùng kỹ năng có15% cơ hội nhận 136 MP.

  Level Jewel Effect
Pearl pearl-1.jpg

Tăng M.Def +163 và giảm Magic Critical Damage nhận vào -1%.

Tăng M.Def +328 và giảm Magic Critical Damage nhận vào -2%.

pearl-3.jpg

Tăng M.Def +548 và giảm Magic Critical Damage nhận vào -3%.

pearl-4.jpg

Tăng M.Def +821 và giảm Magic Critical Damage nhận vào -4%.

pearl-5.jpg

Tăng M.Def +1150 và giảm Magic Critical Damage nhận vào -5%.

  Level Jewel Effect
Amethyst Amethyst1.png

PvP Damage +3%.

Amethyst2.png

PvP Damage +5%.

Amethyst3.png

PvP Damage +7%.

Amethyst4.png

PvP Damage +10%.

Amethyst5.png

PvP Damage +15%. Can remove invincibility.

  Level Jewel Effect
Tanzanite tanz1.png

Tạo là khiên phòng thủ chặn sát thương dưới 5,000 Damage trong 5s. Coldown 3 phút.

tanz2.png

Tạo là khiên phòng thủ chặn sát thương dưới 10,000 Damage trong 5s. Coldown 3 phút.

tanz3.png

Tạo là khiên phòng thủ chặn sát thương dưới 15,000 Damage trong 10s. Coldown 3 phút.

tanz4.png

Tạo là khiên phòng thủ chặn sát thương dưới 30,000 Damage trong 10s. Coldown 3 phút.

tanz5.png

Tạo là khiên phòng thủ chặn sát thương dưới 50,000 Damage trong 15s. Coldown 3 phút.

  Level Jewel Effect
Garnet Garnet1.png

Resistance to Debuffs + 3%. Effect does not stack with additional jewels of the same type.

Garnet2.png

Resistance to Debuffs + 6%. Effect does not stack with additional jewels of the same type.

Garnet3.png

Resistance to Debuffs + 12%. Effect does not stack with additional jewels of the same type.

Garnet4.png

Resistance to Debuffs + 20%. Effect does not stack with additional jewels of the same type.

Garnet5.png

Resistance to Debuffs + 30%. Adds the Purge skill to remove debuffs. Effect does not stack with additional jewels of the same type.

 
        Level Jewel Effect
Cat's Eye CatsEye1.png

Decreases damage received from Reflect Damage by 10%. Effect does not stack with additional jewels of the same type.

CatsEye2.png

Decreases damage received from Reflect Damage by 20%. Effect does not stack with additional jewels of the same type.

CatsEye3.png

Decreases damage received from Reflect Damage by 30%. Effect does not stack with additional jewels of the same type.

CatsEye4.png

Decreases damage received from Reflect Damage by 40%. Effect does not stack with additional jewels of the same type.

CatsEye5.png

Decreases damage received from Reflect Damage by 50%. Adds 10 second invincibility skill. Effect does not stack with additional jewels of the same type.

 

Item Description
Red Cat Eye

P. Critical Damage +1% and P. Skill Critical Damage +1%.

P. Critical Damage +2% and P. Skill Critical Damage +2%.

P. Critical Damage +4% and P. Skill Critical Damage +4%.

P. Critical Damage +7% and P. Skill Critical Damage +7%.

P. Critical Damage +12% and P. Skill Critical Damage +12%.

Blue Cat Eye

M. Skill Critical Damage +1%.

M. Skill Critical Damage +2%.
M. Skill Critical Damage +4%.
M. Skill Critical Damage +7%.
M. Skill Critical Damage +12%.

New Greater Jewels

Compound Rate is 100% 2 Lv. 5 Jewel thành Greater Jewel.

Item Description
Greater Ruby

Tăng Soulshot and Beast Soulshot damage +20%, P. Atk. +9%.

Greater Sapphire

Tăng Spiritshot and Blessed Spiritshot damage +20%, M. Atk. +13%.

Greater Opal

Increases Attack Attribute by 120 and all Defense Attributes by 70.

Greater Obsidian

Incoming PvP damage decreases by 15% and cancels the attacker's target.

Greater Emerald

All basic stats +4 and P/M.Def +5%.

Greater Aquamarine

When using a skill, there is a 15% chance of recovering 136 MP, and skill cooldown is reduced by 5%.

Greater Diamond P. Def. increases by 1986 and incoming P. Critical Damage decreases by 5%. P. Def. increases by 10% as well.
Greater Pearl M. Def. increases by 1150 and incoming M. Critical Damage decreases by 5%. M. Def. increases by 10% as well.
Greater Garnet
Resistance to Debuffs +30%, and when receiving damage from a PC, Stun/Silence effects are canceled.
 • Adds the Purge skill to remove Debuffs and protect you from receiving Debuffs for 7 seconds.
 • 30-second cooldown.
Greater Tanzinite
Creates a Protection Shield that absorbs 50,000 damage for 15 seconds. Recover 15% of Max HP instantly.
 • 300-second cooldown.
Greater Cat's Eye
Decreases damage received from Reflect Damage by 50% and there's a chance of reflecting Debuffs to the enemy. 
 • Adds 10-second Invincibility skill.
 • 30-minute cooldown.
Greater Amethyst
PvP damage +15%, and chance of receiving a Critical Attack -25%.
 • Adds Remove Invincibility skill.
 • 30-minute cooldown.
Greater Red Cat's Eye When using a Physical skill, P. Critical Damage +12%, P. Skill Critical Damage +12%, and P. Skill Power +5%.
Greater Blue Cat's Eye When using a Magical skill, M. Skill Critical Damage +12% and M. Skill Power +5%.

Các kỹ năng khi trang bị Greater Jewelry

Skill Type Skill Name Requirement Skill Information
Passive Skills 1 - Greater Jewel Blessing Lv. 1.png Greater Jewel Blessing Lv. 1 1 Greater Jewel Equipped Max CP +5%
2 - Greater Jewel Blessing Lv. 2.png Greater Jewel Blessing Lv. 2 2 Greater Jewels Equipped Max HP/CP +7%
3 - Greater Jewel Blessing Lv. 3.png Greater Jewel Blessing Lv. 3 3 Greater Jewels Equipped Max HP/CP +15%
4 - Greater Jewel Blessing Lv. 4.png Greater Jewel Blessing Lv. 4 4 Greater Jewels Equipped Max HP/CP +17%
5 - Greater Jewel Blessing Lv. 5.png Greater Jewel Blessing Lv. 5 5 Greater Jewels Equipped Max HP/CP +20%
6 - Greater Jewel Blessing Lv. 6.png Greater Jewel Blessing Lv. 6 6 Greater Jewels Equipped Max HP/CP +25%
Active Skills 7-10 - La Vie En Roses Energy.png La Vie En Rose's Energy Lv. 1 3 Greater Jewels Equipped
For 30 seconds, party members' M. Atk. +400%.
 • 15-minute reuse time.
7-10 - La Vie En Roses Energy.png La Vie En Rose's Energy Lv. 2 4 Greater Jewels Equipped
For 30 seconds, party members' M. Atk. +400% and P. Atk +100%.
 • 15-minute reuse time.
7-10 - La Vie En Roses Energy.png La Vie En Rose's Energy Lv. 3 5 Greater Jewels Equipped
For 30 seconds, party members' M. Atk. +400% and P. Atk +100%.
 • Additionally M. Def increases by 10,000. 
 • 15-minute reuse time.
7-10 - La Vie En Roses Energy.png La Vie En Rose's Energy Lv. 4 6 Greater Jewels Equipped
For 30 seconds, party members' M. Atk. +400% and P. Atk +100%.
 • Additionally M. Def +10,000, P. Def +13,000.
 • 15-minute reuse time.
Xem tất cả