[Classic 2023] Giới thiệu Blessing Scroll

CLASSIC
22/08/2023|Tin tức

Thân chào các chiến binh,

Blessing Scroll là vật phẩm nâng cấp vũ khí lên Blessed. Tỉ lệ thành công 5%-7%.

Blessing Scroll được mua tại Cash Shop Alt+B > Shop Tính Năng hoặc Săn từ quái Tower of Insolence.

Thuộc tính vũ khí khi lên Blessed:

 • One-Handed Sword/Rapier:  Skill Power +2%
 • Two-Handed Sword/Ancient Sword: Attack Range +20
 • One-Handed Mace: P Skill Critical Rate +1% / M Critical Rate +1
 • Two-Handed Mace: Attack Speed/Cast Speed +30
 • Bow: Giảm MP khi dùng skill -5%
 • Dagger: Tăng tỉ lệ Half Kill +5%
 • Dualsword/Fist: P Skill Critical Damage +50
 • Pole: Attack Radius +20, +1 Target

Thuộc tính vũ khí A khi Enchant:

 • Enchant +16: P.Atk +200, M.Atk +250
 • Enchant +20: P/M Critical Rate +10, P Skill Critical Rate +10%.
 • Enchant +25: Skill Power +10%

Thuộc tính vũ khí S khi Enchant:

 • Enchant +16: P.Atk +400, M.Atk +600
 • Enchant +20: P/M Critical Rate +15, P Skill Critical Rate +15%.
 • Enchant +25: Skill Power +15%

L2VN TEAM,

 

Xem tất cả