[Classic 2023] Giới thiệu Talisman of Fate

NEWS
22/02/2024|Tin tức

Thân chào những chiến binh,

  • Talisman là những vật đeo vào các Slot của Bracelet. Talisman có những thuộc tính đặc biệt giúp nâng cao sức mạnh nhân vật.

Talisman of Fate

Talisman of Fate mua được tại Pona ở thị trấn Giran. Talisman of Fate gồm có 5 Level và có thể Enchant tối đa đến +10.

Nâng cấp Level Talisman of Fate tại Pona.

Enchant Scroll of Fate mua tại Pona.

  • Enchant Scroll of Fate dùng để Enchant Talisman of Fate khi thất bại Talisman of Fate sẽ mất.
  • Blessed Enchant Scroll of Fate dùng để Enchant Talisman of Fate khi thất bại Talisman of Fate về mốc +0.

Lưu ý: Nâng cấp Level Talisman of Fate sẽ mất Enchant, nên cất kho Talisman of Fate đã có Enchant.

Thuộc tính Level Talisman of Fate

Talisman of Fate Lv. 1-3 có thể giao dịch. Một khi bạn nâng cấp Lv. 4 thì Talisman sẽ bị khoá.

Tỉ lệ nâng cấp Level Talisman of Fate. Thất bại sẽ mất 1 Talisman of Fate dùng để nâng cấp

Mốc Level Tỉ lệ Yêu cầu
2 50% Talisman of Fate Lv1 x2 và Adena x10,000,000
3 40% Talisman of Fate Lv2 x2 và Adena x10,000,000
4 25% Talisman of Fate Lv3 x2 và Adena x10,000,000
5 15% Talisman of Fate Lv4 x2 và Adena x10,000,000

Talisman of Fate Upgrade Level Stats

Lv.

P.Def.

M.Def.

P./M. Evasion

Max HP/MP/CP

Atk. Spd./Casting Spd.

Speed

Fate Purification (Active Skill)

1

12

4

--

3

2

--

N

2

14

6

1

15

5

2

N

3

17

8

1

20

7

3

N

4

22

11

1

80

9

4

Y

5

30

16

2

120

12

5

Y

Talisman of Fate Lv. 4 and Lv. 5 will unlock the Fate Purification active skill. The skill has the same effects as a level 62 Purify skill (Bishop/Shillien Elder) with an added recovery bonus.

Fate Purification (Active Skill) Description

Cancels paralysis/petrification debuffs and cures severe poison/bleed conditions. Restores 15% HP. Casting Time: 2 seconds. Cooldown: 30 seconds.

Enchanting Talisman of Fate

Tỉ lệ Enchant Talisman of Fate

Mốc Enchant Tỉ lệ
1 70%
2 70%
3 70%
4 70%
5 70%
6 70%
7 40%
8 40%
9 40%
10 40%

Thuộc tính Talisman of Fate khi Enchant

Talisman of Fate Enchantment Stats

Enchant

P.Def

M.Def

HP/MP/CP

(Chance Skill)
Fate Power

(Active Skill)
Blessing of Fates

XP/SP

Reflect Damage

1

-

-

-

-

-

3%

-

2

-

-

-

-

-

7%

-

3

1%

1%

-

Fate Power Lv 1

-

7%

-

4

2%

2%

-

Fate Power Lv 1

-

12%

-

5

3%

3%

1%

Fate Power Lv 2

-

12%

-

6

4%

4%

2%

Fate Power Lv 3

-

17%

-

7

5%

5%

3%

Fate Power Lv 4

-

17%

3%

8

6%

6%

3%

Fate Power Lv 5

-

25%

5%

9

6%

6%

4%

Fate Power Lv 6

O

25%

7%

10

6%

6%

5%

Fate Power Lv 7

O

30%

10%

 

Fate Power (Chance Skill) Descriptions

Fate Power Lv. 1

P./ M. Atk. +1%, P/P.Skill/ M. Critical Damage +3%.

Fate Power Lv. 2

P./ M. Atk. +2%, P/P.Skill/ M. Critical Damage +5%.

Fate Power Lv. 3

P./ M. Atk. +3%, P/P.Skill/ M. Critical Damage +10%.

Fate Power Lv. 4

P./ M. Atk. +3%,P/P.Skill/ M. Critical Damage +15%.

Fate Power Lv. 5

P./ M. Atk. +5%, P/P.Skill/ M. Critical Damage +30%.

Fate Power Lv. 6

P./ M. Atk. +7%, P/P.Skill/ M. Critical Damage +30%.

Fate Power Lv. 7

P./ M. Atk. +10%, P/P.Skill/ M. Critical Damage +40%.

 

Blessing of Fates (Active Skill) Description

Restores 100% HP/ CP and 50% MP when used. Casting Time: 3.2 seconds. Cooldown: 20 minutes.

L2VN TEAM,

Xem tất cả