[Classic 2023] Thành viên VIP

CLASSIC
16/05/2023|Tin tức

Quyền lợi tài khoản VIP tại máy chủ Classic 2023

Lưu ý: 

  • Quyền lợi VIP tính theo tổng số tiền nạp vào (Không tính phần bonus khuyến mãi)
  • Để nhận coin, bạn cần Relog và nhận trong Dimension Merchant ở biểu tượng bên phải màn hình game.
  • Thẻ VIP nhận theo giờ chẵn (Ví dụ nạp thẻ vào hơn 5h thì nhận sau hơn 6h). Kick hoạt VIP và nhận Chứng Nhận VIP tai Dimension Merchant.
Mức VIP Tổng nạp (VND) Quyền lợi
VIP 1 2m EXP/SP +20%
Slot Hành Trang +2
Mang nặng +5000
P. Atk +10, M.Atk +20
Drop Adena +2%
VIP 2 5m EXP/SP +30%
Slot Hành Trang +5
Mang nặng +10000
P. Atk +20, M.Atk +40
​Drop Adena +5%
VIP 3 10m EXP/SP +45%
Slot Hành Trang +10
Mang nặng +15000
P. Atk +40, M.Atk +80
​Drop Adena +10%
VIP 4 20m EXP/SP +70%
Slot Hành Trang +15
Mang nặng +30000
P. Atk +80, M.Atk +160
​Drop Adena +20%
VIP 5 30m EXP/SP +100%
Slot Hành Trang +20
Mang nặng +45000
P. Atk +120, M.Atk +240
​Drop Adena +30%
VIP 6 50m EXP/SP +150%
Slot Hành Trang +30
Mang nặng +70000
P. Atk +180, M.Atk +360
​Drop Adena +50%
VIP 7 70m EXP/SP +200%
Slot Hành Trang +40
Mang nặng +100000
P. Atk +240, M.Atk +480
​Drop Adena +70%
VIP 8 100m EXP/SP +250%
Mount - Elk
Slot Hành Trang +50
Mang nặng +150000
P. Atk +300, M.Atk +600
​Drop Adena +100%
VIP 9 130m EXP/SP +300%
Slot Hành Trang +60
Mang nặng +200000
P. Atk +360, M.Atk +720
​Drop Adena +130%
VIP 10 160m EXP/SP +350%
Slot Hành Trang +70
Mang nặng +250000
P. Atk +420, M.Atk +840
​Drop Adena +160%
VIP 11 190m EXP/SP +400%
Slot Hành Trang +80
Mang nặng +300000
P. Atk +480, M.Atk +960
​Drop Adena +190%
VIP 12 220m EXP/SP +450%
Slot Hành Trang +90
Mang nặng +350000
P. Atk +540, M.Atk +1080
​Drop Adena +220%
VIP 13 250m EXP/SP +500%
Slot Hành Trang +100
Mang nặng +400000
P. Atk +600, M.Atk +1200
​Drop Adena +250%
VIP 14 280m EXP/SP +550%
Slot Hành Trang +110
Mang nặng +450000
P. Atk +6600, M.Atk +1320
​Drop Adena +280%
VIP 15 310m EXP/SP +600%
Slot Hành Trang +120
Mang nặng +500000
P. Atk +720, M.Atk +1440
​Drop Adena +310%

 

L2VN TEAM,

Xem tất cả