Thân chào các bạn,

Tất cả những ai đã tham gia vào L2, chắc hẳn không còn xa lạ gì với hệ thống Talisman. Talisman là vật phẩm dùng ở slot của các Bracelet.

Ngoài những Talisman truyền thống, thì một dòng Talisman đặc biệt vẫn còn ẩn mình. Đó chính là Talisman - Abundance.

Talisman - Abundance làm sao để có?

Trả lời:

 • Mở từ Abundance Pack Underground có được khi mở Treasure Chest tại Moe. Mở ra Abundance (Low-Grade), Abundance (Midle-Grade) và Recipe: Abundance (High-Grade) Lv1 - Lv4.

Talisman - Abundance được chia thành 3 cấp Low Grade - Midle Grade - High Grade

1. Talisman - Abundance (Low-Grade)

Cấp độ Abundance Talismans Thuộc tính
Low Grade Talisman - Abundance War P. Atk. + 154
M. Atk. + 181
P./ M. Evasion + 4
Talisman - Abundance Tactics Attribute Resistance + 10
Debuff Resistance + 10%
Talisman - Abundance Morale P./ M. Critical Rate + 8%
Received P. Critical Damage - 10%
Received Skill Damage in PvP - 10%
Talisman - Abundance Physique Max HP/MP/CP + 325
HP/MP/CP Recovery Rate + 5

2. Các ghép Talisman - Abundance (Midle-grade):

 • Để ghép được Talisman - Abundance (Midle-grade) bạn cần sử hữu 3 Talisman - Abundance (Low-grade) tương ứng.
 • Tùy vào loại Talisman - Abundace (Midle-grade) khác nhau mà công thức ghép cũng khác nhau.
 • Để ghép Talisman - Abundance (Midle-grade) các bạn có thể gặp NPC Blacksmith of Mammon (đứng tại thành Giran

Ghép Talisman - Abundance (Midle-grade)

Talisman nguyên liệu Talisman thành phẩm

Talisman - Abundance War

Talisman - Abundance Tactics

Talisman - Abundance Morale

Talisman - Abundance Hunter

Talisman - Abundance War

Talisman - Abundance Tactics

Talisman - Abundance Physique

Talisman - Abundance Slaughterer

Talisman - Abundance War

Talisman - Abundance Morale

Talisman - Abundance Physique

Talisman - Abundance Conquerer

Talisman - Abundance Tactics

Talisman - Abundance Morale

Talisman - Abundance Physique

Talisman - Abundance Outlaw

 

2.1 Thuộc tính Talisman - Abundance (Midle-grade):

 • Tùy thuộc vào dòng Talisman - Abundance (Midle-grade) bạn lựa chọn mà thuộc tính sẽ khác nhau.
 • Có 4 loại Talisman - Abundance (Midle-grade): Hunter/Slaughterer/Conquerer/Outlaw
Midle-grade Talisman - Abundance Hunter P. Atk. + 231
M. Atk. + 271
P./ M. Evasion + 7
Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 13%
P./ M. Critical Rate + 13%
Received P. Critical Damage - 15%
Received Skill Damage in PvP - 15%
Recieved PvP Damage is reduced
Talisman - Abundance Slaughterer P. Atk. + 231
M. Atk. + 271
P./ M. Evasion + 7
Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 13%
Max HP/MP/CP + 490
HP/MP/CP Recovery Rate + 7
Talisman - Abundance Conquerer P. Atk. + 231
M. Atk. + 271
P./ M. Evasion + 7
P./ M. Critical Rate + 13%
Max HP/MP/CP + 490
HP/MP/CP Recovery Rate + 7
Received P. Critical Damage - 15%
Received Skill Damage in PvP - 15%
Talisman - Abundance Outlaw Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 13%
P./ M. Critical Rate + 13%
Max HP/MP/CP + 490
HP/MP/CP Recovery Rate + 7
Received P. Critical Damage - 15%
Received Skill Damage in PvP - 15%

2.2 Thông tin chi tiết các Buff bổ sung:

Buff Level Hunter Slaughterer Conquerer Outlaw
Lv. 1 P. Atk. + 23
M. Atk. + 27
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 2
Debuff Resistance + 2%
P./M. Critical Success Rate + 1%
Received Critical Damage - 1%
Received Skill Damage in PvP - 1%.
Received damage in PvP - 1%.
P. Atk. + 23, M. Atk. + 27
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 2
Debuff Resistance + 2%
Max HP/MP/CP + 40
HP/MP/CP Recovery Rate + 0.7
P. Atk. + 23
M. Atk. + 27
P./M. Evasion + 1
P./M. Critical Success Rate + 1%
Max HP/MP/CP + 40
HP/MP/CP Recovery Rate + 0.7
Received Critical Damage - 1.3%
Received Skill Damage in PvP - 1%
Attribute Resistance + 2
Debuff Resistance + 2%
P./M. Critical Success Rate + 1%
Max HP/MP/CP + 40
HP/MP/CP Recovery Rate + 0.7
Received Critical Damage - 1.3%
Received Skill Damage in Pvp - 1%
Lv. 2 P. Atk. + 46
M. Atk. + 54
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 3
Debuff Resistance + 3%
P./M. Critical Success Rate + 3%
Received Critical Damage - 2.6%
Received Skill Damage in PvP - 3%
Received damage in PvP - 3%
P. Atk. + 46
M. Atk. + 54
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 3
Debuff Resistance + 3%
Max HP/MP/CP + 80
HP/MP/CP Recovery Rate + 1.4
P. Atk. + 46
M. Atk. + 54
P./M. Evasion + 1
P./M. Critical Success Rate + 3%
Max HP/MP/CP + 80
HP/MP/CP Recovery Rate + 1.4
Received Critical Damage - 2.6%
Received Skill Damage in PvP - 3%
Attribute Resistance + 3
Debuff Resistance + 3%
P./M. Critical Success Rate + 3%
Max HP/MP/CP + 80
HP/MP/CP Recovery Rate + 1.4
Received Critical Damage - 2.6%
Received Skill Damage in Pvp - 3%
Lv. 3 P. Atk. + 69
M. Atk. + 81
P./M. Evasion + 2
Attribute Resistance + 4
Debuff Resistance + 5%
P./M. Critical Success Rate + 4%
Received Critical Damage - 3.9%
Received Skill Damage in PvP - 4%
Received damage in PvP - 4%
P. Atk. + 69
M. Atk. + 81
P./M. Evasion + 2
Attribute Resistance + 4
Debuff Resistance + 5%
Max HP/MP/CP + 120
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.1
P. Atk. + 69
M. Atk. + 81
P./M. Evasion + 2
P./M. Critical Success Rate + 4%
Max HP/MP/CP + 120
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.1
Received Critical Damage - 3.9%
Received Skill Damage in PvP - 4%
Attribute Resistance + 4
Debuff Resistance + 5%
P./M. Critical Success Rate + 4%
Max HP/MP/CP + 120
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.1
Received Critical Damage - 3.9%
Received Skill Damage in Pvp - 4%
Lv. 4 P. Atk. + 92
M. Atk. + 108
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 5
Debuff Resistance + 6%
P./M. Critical Success Rate + 5%
Received Critical Damage - 5.2%
Received Skill Damage in PvP - 5%
Received damage in PvP - 5%
P. Atk. + 92
M. Atk. + 108
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 5
Debuff Resistance + 6%
Max HP/MP/CP + 160
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.8
P. Atk. + 92
M. Atk. + 108
P./M. Evasion + 3
P./M. Critical Success Rate + 5%
Max HP/MP/CP + 160
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.8
Received Critical Damage - 5.2%
Received Skill Damage in PvP - 5%
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 6%
P./M. Critical Success Rate + 5%
Max HP/MP/CP + 160
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.8
Received Critical Damage - 5.2%
Received Skill Damage in Pvp - 5%
Lv. 5 P. Atk. + 116
M. Atk. + 135
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 8%
P./M. Critical Success Rate + 7%
Received Critical Damage - 6.5%
Received Skill Damage in PvP - 7%
Received damage in PvP - 7%
P. Atk. + 116
M. Atk. + 135
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 8%
Max HP/MP/CP + 200
HP/MP/CP Recovery Rate + 3.5
P. Atk. + 116
M. Atk. + 135
P./M. Evasion + 3
P./M. Critical Success Rate + 7%
Max HP/MP/CP + 200
HP/MP/CP Recovery Rate + 3.5
Received Critical Damage - 6.5%
Received Skill Damage in PvP - 7%
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 8%
P./M. Critical Success Rate + 7%
Max HP/MP/CP + 200
HP/MP/CP Recovery Rate + 3.5
Received Critical Damage - 6.5%
Received Skill Damage in Pvp - 7%

 

 • Điều kiện để nhận Buff:
  • Khi bạn đang đeo Talisman - Abundance (Mid-grade): Hunter/Slaughtere/Conquere/Outlaw và tham gia PvP, mỗi lần hạ được 1 người chơi, bạn sẽ nhân được 1 level buff bổ sung, có thể cộng dồn lên đến lv.5.
  • Tùy thuộc vào loại Talisman  - Abundance (Mid-grade) bạn đang sử dụng sẽ nhận được Buff bổ sung tương ứng.
  • Buff bổ sung chỉ có ở Talisman - Abundance (Mid-grade).

3. Talisman - Abundance (High-grade):

Hình Tên trang bị Thuộc tính (Passive) Kỹ năng (Active)
Item 26338.jpg Talisman - Abundance Lv. 1 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 510 P. Atk. + 15%, M. Atk. + 15%, Skill Power + 15%, Skill Critical Rate + 15%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 971
M. Def. + 552
P. Evasion/M. Evasion + 7
Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%
Item 26339.jpg Talisman - Abundance Lv. 2 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 531 P. Atk. + 16%, M. Atk. + 16%, Skill Power + 16%, Skill Critical Rate + 16%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 1051
M. Def. + 609
P. Evasion/M. Evasion + 8
Attribute Resistance + 17
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%
Item 26340.jpg Talisman - Abundance Lv. 3 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 563 P. Atk. + 17%, M. Atk. + 17%, Skill Power + 17%, Skill Critical Rate + 17%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 1184
M. Def. + 706
P. Evasion/M. Evasion + 9
Attribute Resistance + 20
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%
Item 26341.jpg Talisman - Abundance Lv. 4 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 591 P. Atk. + 20%, M. Atk. + 20%, Skill Power + 20%, Skill Critical Rate + 20%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 1307
M. Def. + 799
P. Evasion/M. Evasion + 10
Attribute Resistance + 25
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%

 

 • Để sỡ hữu được Talisman - Abundance (High-grade) bạn cần có công thức chế tạo:
Recipes
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 1 (High-Grade)
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 2 (High-Grade)
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 3 (High-Grade)
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 4 (High-Grade)

 

 • Có được công thức chế tạo và kỹ năng chế tạo lv.10, bạn có thể sử dụng thêm các nguyên liệu là các Talisman - Abundance (Mid-grade) để chế tạo Talisman - Abundance (High-grade):
Talisman Crafting
Nguyên liệu chế tạo Hình
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Item 26338.jpg
Talisman - Abudance Lv. 1 (High-grade)
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Item 26339.jpg
Talisman - Abudance Lv. 2 (High-grade)
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Item 26340.jpg
Talisman - Abudance Lv. 3 (High-grade)
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Item 26341.jpg

 

 •  Khả năng chế tạo thành công Talisman - Abundance (High-Grade) là 25%.
 • Các vật phẩm giúp tăng tỉ lệ thành công khi chế tạo: Tối đa tăng 75%.
 • Lưu ý các loại Nguyên liệu bên dưới chỉ bỏ vào 1 loại duy nhất mới tăng %, bỏ nhiều loại hệ thống chỉ tính 25% gốc.
  • Adena
  • Elcyum, Elcyum Crystals, Elcyum Powder
  • Gemstones of all grades
  • Weapons
  • Spirit Stone (Mid-High-Top)

 

 

L2VN