12-10-2017
Bạn có thích nội dung bài viết này?

 

Thân chào các bạn,

Tất cả những ai đã tham gia vào L2, chắc hẳn không còn xa lạ gì với hệ thống Talisman. Talisman là vật phẩm dùng ở slot của các Bracelet.

Ngoài những Talisman truyền thống, thì một dòng Talisman đặc biệt vẫn còn ẩn mình. Đó chính là Talisman - Abundance.

Talisman - Abundance làm sao để có?

Trả lời:

 • Mở từ Abundance Pack Underground có được khi mở Treasure Chest tại Moe. Mở ra Abundance (Low-Grade), Abundance (Midle-Grade) và Recipe: Abundance (High-Grade) Lv1 - Lv4.

Talisman - Abundance được chia thành 3 cấp Low Grade - Midle Grade - High Grade

1. Talisman - Abundance (Low-Grade)

Cấp độ Abundance Talismans Thuộc tính
Low Grade Talisman - Abundance War P. Atk. + 154
M. Atk. + 181
P./ M. Evasion + 4
Talisman - Abundance Tactics Attribute Resistance + 10
Debuff Resistance + 10%
Talisman - Abundance Morale P./ M. Critical Rate + 8%
Received P. Critical Damage - 10%
Received Skill Damage in PvP - 10%
Talisman - Abundance Physique Max HP/MP/CP + 325
HP/MP/CP Recovery Rate + 5

2. Các ghép Talisman - Abundance (Midle-grade):

 • Để ghép được Talisman - Abundance (Midle-grade) bạn cần sử hữu 3 Talisman - Abundance (Low-grade) tương ứng.
 • Tùy vào loại Talisman - Abundace (Midle-grade) khác nhau mà công thức ghép cũng khác nhau.
 • Để ghép Talisman - Abundance (Midle-grade) các bạn có thể gặp NPC Blacksmith of Mammon (đứng tại thành Giran

Ghép Talisman - Abundance (Midle-grade)

Talisman nguyên liệu Talisman thành phẩm

Talisman - Abundance War

Talisman - Abundance Tactics

Talisman - Abundance Morale

Talisman - Abundance Hunter

Talisman - Abundance War

Talisman - Abundance Tactics

Talisman - Abundance Physique

Talisman - Abundance Slaughterer

Talisman - Abundance War

Talisman - Abundance Morale

Talisman - Abundance Physique

Talisman - Abundance Conquerer

Talisman - Abundance Tactics

Talisman - Abundance Morale

Talisman - Abundance Physique

Talisman - Abundance Outlaw

 

2.1 Thuộc tính Talisman - Abundance (Midle-grade):

 • Tùy thuộc vào dòng Talisman - Abundance (Midle-grade) bạn lựa chọn mà thuộc tính sẽ khác nhau.
 • Có 4 loại Talisman - Abundance (Midle-grade): Hunter/Slaughterer/Conquerer/Outlaw
Midle-grade Talisman - Abundance Hunter P. Atk. + 231
M. Atk. + 271
P./ M. Evasion + 7
Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 13%
P./ M. Critical Rate + 13%
Received P. Critical Damage - 15%
Received Skill Damage in PvP - 15%
Recieved PvP Damage is reduced
Talisman - Abundance Slaughterer P. Atk. + 231
M. Atk. + 271
P./ M. Evasion + 7
Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 13%
Max HP/MP/CP + 490
HP/MP/CP Recovery Rate + 7
Talisman - Abundance Conquerer P. Atk. + 231
M. Atk. + 271
P./ M. Evasion + 7
P./ M. Critical Rate + 13%
Max HP/MP/CP + 490
HP/MP/CP Recovery Rate + 7
Received P. Critical Damage - 15%
Received Skill Damage in PvP - 15%
Talisman - Abundance Outlaw Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 13%
P./ M. Critical Rate + 13%
Max HP/MP/CP + 490
HP/MP/CP Recovery Rate + 7
Received P. Critical Damage - 15%
Received Skill Damage in PvP - 15%

2.2 Thông tin chi tiết các Buff bổ sung:

Buff Level Hunter Slaughterer Conquerer Outlaw
Lv. 1 P. Atk. + 23
M. Atk. + 27
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 2
Debuff Resistance + 2%
P./M. Critical Success Rate + 1%
Received Critical Damage - 1%
Received Skill Damage in PvP - 1%.
Received damage in PvP - 1%.
P. Atk. + 23, M. Atk. + 27
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 2
Debuff Resistance + 2%
Max HP/MP/CP + 40
HP/MP/CP Recovery Rate + 0.7
P. Atk. + 23
M. Atk. + 27
P./M. Evasion + 1
P./M. Critical Success Rate + 1%
Max HP/MP/CP + 40
HP/MP/CP Recovery Rate + 0.7
Received Critical Damage - 1.3%
Received Skill Damage in PvP - 1%
Attribute Resistance + 2
Debuff Resistance + 2%
P./M. Critical Success Rate + 1%
Max HP/MP/CP + 40
HP/MP/CP Recovery Rate + 0.7
Received Critical Damage - 1.3%
Received Skill Damage in Pvp - 1%
Lv. 2 P. Atk. + 46
M. Atk. + 54
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 3
Debuff Resistance + 3%
P./M. Critical Success Rate + 3%
Received Critical Damage - 2.6%
Received Skill Damage in PvP - 3%
Received damage in PvP - 3%
P. Atk. + 46
M. Atk. + 54
P./M. Evasion + 1
Attribute Resistance + 3
Debuff Resistance + 3%
Max HP/MP/CP + 80
HP/MP/CP Recovery Rate + 1.4
P. Atk. + 46
M. Atk. + 54
P./M. Evasion + 1
P./M. Critical Success Rate + 3%
Max HP/MP/CP + 80
HP/MP/CP Recovery Rate + 1.4
Received Critical Damage - 2.6%
Received Skill Damage in PvP - 3%
Attribute Resistance + 3
Debuff Resistance + 3%
P./M. Critical Success Rate + 3%
Max HP/MP/CP + 80
HP/MP/CP Recovery Rate + 1.4
Received Critical Damage - 2.6%
Received Skill Damage in Pvp - 3%
Lv. 3 P. Atk. + 69
M. Atk. + 81
P./M. Evasion + 2
Attribute Resistance + 4
Debuff Resistance + 5%
P./M. Critical Success Rate + 4%
Received Critical Damage - 3.9%
Received Skill Damage in PvP - 4%
Received damage in PvP - 4%
P. Atk. + 69
M. Atk. + 81
P./M. Evasion + 2
Attribute Resistance + 4
Debuff Resistance + 5%
Max HP/MP/CP + 120
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.1
P. Atk. + 69
M. Atk. + 81
P./M. Evasion + 2
P./M. Critical Success Rate + 4%
Max HP/MP/CP + 120
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.1
Received Critical Damage - 3.9%
Received Skill Damage in PvP - 4%
Attribute Resistance + 4
Debuff Resistance + 5%
P./M. Critical Success Rate + 4%
Max HP/MP/CP + 120
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.1
Received Critical Damage - 3.9%
Received Skill Damage in Pvp - 4%
Lv. 4 P. Atk. + 92
M. Atk. + 108
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 5
Debuff Resistance + 6%
P./M. Critical Success Rate + 5%
Received Critical Damage - 5.2%
Received Skill Damage in PvP - 5%
Received damage in PvP - 5%
P. Atk. + 92
M. Atk. + 108
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 5
Debuff Resistance + 6%
Max HP/MP/CP + 160
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.8
P. Atk. + 92
M. Atk. + 108
P./M. Evasion + 3
P./M. Critical Success Rate + 5%
Max HP/MP/CP + 160
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.8
Received Critical Damage - 5.2%
Received Skill Damage in PvP - 5%
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 6%
P./M. Critical Success Rate + 5%
Max HP/MP/CP + 160
HP/MP/CP Recovery Rate + 2.8
Received Critical Damage - 5.2%
Received Skill Damage in Pvp - 5%
Lv. 5 P. Atk. + 116
M. Atk. + 135
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 8%
P./M. Critical Success Rate + 7%
Received Critical Damage - 6.5%
Received Skill Damage in PvP - 7%
Received damage in PvP - 7%
P. Atk. + 116
M. Atk. + 135
P./M. Evasion + 3
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 8%
Max HP/MP/CP + 200
HP/MP/CP Recovery Rate + 3.5
P. Atk. + 116
M. Atk. + 135
P./M. Evasion + 3
P./M. Critical Success Rate + 7%
Max HP/MP/CP + 200
HP/MP/CP Recovery Rate + 3.5
Received Critical Damage - 6.5%
Received Skill Damage in PvP - 7%
Attribute Resistance + 6
Debuff Resistance + 8%
P./M. Critical Success Rate + 7%
Max HP/MP/CP + 200
HP/MP/CP Recovery Rate + 3.5
Received Critical Damage - 6.5%
Received Skill Damage in Pvp - 7%

 

 • Điều kiện để nhận Buff:
  • Khi bạn đang đeo Talisman - Abundance (Mid-grade): Hunter/Slaughtere/Conquere/Outlaw và tham gia PvP, mỗi lần hạ được 1 người chơi, bạn sẽ nhân được 1 level buff bổ sung, có thể cộng dồn lên đến lv.5.
  • Tùy thuộc vào loại Talisman  - Abundance (Mid-grade) bạn đang sử dụng sẽ nhận được Buff bổ sung tương ứng.
  • Buff bổ sung chỉ có ở Talisman - Abundance (Mid-grade).

3. Talisman - Abundance (High-grade):

Hình Tên trang bị Thuộc tính (Passive) Kỹ năng (Active)
Item 26338.jpg Talisman - Abundance Lv. 1 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 510 P. Atk. + 15%, M. Atk. + 15%, Skill Power + 15%, Skill Critical Rate + 15%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 971
M. Def. + 552
P. Evasion/M. Evasion + 7
Attribute Resistance + 15
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%
Item 26339.jpg Talisman - Abundance Lv. 2 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 531 P. Atk. + 16%, M. Atk. + 16%, Skill Power + 16%, Skill Critical Rate + 16%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 1051
M. Def. + 609
P. Evasion/M. Evasion + 8
Attribute Resistance + 17
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%
Item 26340.jpg Talisman - Abundance Lv. 3 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 563 P. Atk. + 17%, M. Atk. + 17%, Skill Power + 17%, Skill Critical Rate + 17%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 1184
M. Def. + 706
P. Evasion/M. Evasion + 9
Attribute Resistance + 20
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%
Item 26341.jpg Talisman - Abundance Lv. 4 (High-Grade) Max HP/MP/CP + 591 P. Atk. + 20%, M. Atk. + 20%, Skill Power + 20%, Skill Critical Rate + 20%. Duration 1 minute. Cooldown 10 minutes.
P. Def. + 1307
M. Def. + 799
P. Evasion/M. Evasion + 10
Attribute Resistance + 25
Debuff Resistance + 15%
Received P. Critical Damage - 15%
PVP Damage - 15%

 

 • Để sỡ hữu được Talisman - Abundance (High-grade) bạn cần có công thức chế tạo:
Recipes
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 1 (High-Grade)
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 2 (High-Grade)
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 3 (High-Grade)
Recipe: Talisman - Abundance Lv. 4 (High-Grade)

 

 • Có được công thức chế tạo và kỹ năng chế tạo lv.10, bạn có thể sử dụng thêm các nguyên liệu là các Talisman - Abundance (Mid-grade) để chế tạo Talisman - Abundance (High-grade):
Talisman Crafting
Nguyên liệu chế tạo Hình
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Item 26338.jpg
Talisman - Abudance Lv. 1 (High-grade)
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Item 26339.jpg
Talisman - Abudance Lv. 2 (High-grade)
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Item 26340.jpg
Talisman - Abudance Lv. 3 (High-grade)
Talisman - Abundance Hunter
Talisman - Abundance Slaughterer
Talisman - Abundance Conquerer
Talisman - Abundance Outlaw
Item 26341.jpg

 

 •  Khả năng chế tạo thành công Talisman - Abundance (High-Grade) là 25%.
 • Các vật phẩm giúp tăng tỉ lệ thành công khi chế tạo: Tối đa tăng 75%.
 • Lưu ý các loại Nguyên liệu bên dưới chỉ bỏ vào 1 loại duy nhất mới tăng %, bỏ nhiều loại hệ thống chỉ tính 25% gốc.
  • Adena
  • Elcyum, Elcyum Crystals, Elcyum Powder
  • Gemstones of all grades
  • Weapons
  • Spirit Stone (Mid-High-Top)

 

 

L2VN

- HOTLINE: 0938077403
(9h đến 18h thứ 2 đến thứ 6)
- EMAIL: hotro@l2vn.comCHỦNG TỘC

 • HUMAN

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Human là chủng tộc đa dạng và thừa hưởng tất cả các khả năng của các chủng tộc khác. Các chỉ số của họ đều cân bằng và có thể lựa chọn chuyển đổi thành nhiều trường phái. Mặc dù người sáng tạo ra họ là thần hắc ám Gran Kain, nhưng họ lại thờ phụng nữ thần ánh sáng – Einhasad. .
  race human
 • ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Tộc Elf được sinh ra từ nước, điều này khiến cho tộc Elf vô cùng uyển chuyển, nhanh nhẹn và có sẵn những phép thuật tốt. Thấm nhuần tinh hoa từ các yếu tố tự nhiên, tộc Elf tôn thờ thần Eva, vị thần thứ hai của nguyên tố nước. Tộc Elf vượt trội các tộc khác trong việc sử dụng các phép thuật có lợi, kỹ năng sử dụng cung và các bài ca hỗ trợ (Singing).
  race elf
 • DARK ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dark Elf là một nhóm của chủng tộc Elf. Họ đã bị trục xuất ra khỏi tộc sau khi học ma thuật bóng tối để có sức mạnh để chống lại tộc Human.
  race darkelf
 • ORC

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Là những linh hồn mang hơi thở của lửa. Tất cả các chiến binh của chủng tộc Orc có sức mạnh vật lý lớn, lượng HP nhiều nhưng tốc độ hồi phục MP, khả năng di chuyển hoặc tốc độ niệm phép thì không được cao.
  race orc
 • DWARF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dwarf là chủng tộc được sinh ra từ nguyên tố đất. Họ chủ yếu thu thập nguyên liệu, chế tạo và chiến đấu với heavy amor. Với khả năng cùng sức mạnh vật lý tuyệt với có thể làm họ bất bại trước nhiều kẻ thù.
  race dwarf