Augment Trang sức Boss là ghép Aria Life Stone vào Trang sức Boss lấy thêm thuộc tính giúp Ring Boss mạnh hơn.

Để Augment Trang sức Boss bạn gặp thợ rèn các làng, chuẩn bị Aria Life Stone và 100 Gemstone B-grade. Chi phí tháo Augment là 800,000 Adena. Aria Life Stone được đổi từ Merchant Of Mammon = 10 Spirit Stone.

 

Lưu ý: Một số thuộc tính cùng loại chỉ Work 1 dòng. Ví dụ: 5 trang sức Boss có dòng P.Atk +212 hoặc M.Atk +498 hoặc P.Def +5% hoặc M.Def +5% thì chỉ tác dụng một Option.

Option First: Là dòng Thuộc tính được đánh số 2

Rarity Description
Very rare P. Def. +5%
Elemental Def. + 30
Alignment Def. + 30
P. Skill MP Consumption - 1%
M. Skill MP Consumption -1%
Cooldown -1%
P. Critical Damage +1%
M. Critical Damage +1%
Received Heal Amount + 1%
Rare Fire Resistance +20
Water Resistance +20
Wind Resistance +20
Earth Resistance +20
Holy Resistance +20
Dark Resistance +20
Average Fire Resistance +10
Water Resistance +10
Wind Resistance +10
Earth Resistance +10
Holy Resistance +10
Dark Resistance +10
Common P. Atk. +212
M. Atk. +498
P. Accuracy +2
M. Accuracy +2

 

Option Second: Là hàng thuộc tính được đánh số 2

Very rare
(red)
M. Def. +5%
Stun/Knock Back/Knock Down Resistance +10
Hold/ Petrification Resistance +10
Mental Attack/ Aerial Yoke Resistance +10
Paralysis/ Pull Resistance +10
STR +1
DEX +1
CON +1
INT +1
WIT +1
MEN +1
Speed +7
Rare
(purple)
Stun Resistance +10
Hold Resistance +10
Bleed Resistance +10
Paralysis Resistance +10
Mental Attack Resistance +10
Sleep Resistance +10
Poison Resistance +10
Knock Back/Knock Down Resistance +10
Aerial Yoke Resistance +10
Pull Resistance +10
Petrification Resistance +10
Average rarity
(blue)
Stun Resistance +5
Hold Resistance +5
Bleed Resistance +5
Paralysis Resistance +5
Mental Attack Resistance +5
Sleep Resistance +5
Poison Resistance +5
Knock Back/Knock Down Resistance +5
Aerial Yoke Resistance +5
Pull Resistance +5
Petrification Resistance +5
Common
(yellow)
Max HP +266, HP recovery bonus +8
Max MP +117, MP recovery bonus +4
Max CP +266, CP recovery bonus +8

 

L2VN TEAM,