Thân gửi các bạn,

Trong Lineage 2, mỗi trường phái nhân vật đều sở hữu những bộ kỹ năng khác nhau và cần những loại vũ khí tương thích để phát uy toàn bộ sức mạnh uy lực của từng trường phái. Chính vì vậy, vũ khí luôn được xem là món vật phẩm định mệnh của trường phái.

Trong lineage có tổng cộng có hàng ngàn loại vũ khí được phân bổ theo hạng từ Nogare, D, C, B, A, S, S80, S84. 

Các hạng của vũ khí

Оружие ранга S80.jpg
Vũ Khí S80-grade
Sử dụng khi đạt cấp độ 80.
Оружие ранга S.jpg
Vũ Khí S-grade
Sử dụng khi đạt cấp độ 76.
Оружие ранга A.jpg
Vũ Khí A-grade
Sử dụng khi đạt cấp độ 61.
Оружие ранга B.jpg
B-grade Weapons
Sử dụng khi đạt cấp độ 52.
Оружие ранга C.jpg
C-grade Weapons
Sử dụng khi đạt cấp độ 40.
Оружие ранга D.jpg
D-grade Weapons
Sử dụng khi đạt cấp độ 20.
No grade Weapons.jpg
No grade Weapons
Sử dụng khi đạt cấp độ 1.

 

Các trang bị sẽ được nhóm thành 15 loại đặc trưng có ưu điểm, sức mạnh, tốc độ khác nhau. Các bạn có thể theo dõi trong danh sách sau:

Hình Loại Vũ Khí Atk.Speed
(tốc độ tấn công)
Crit.Chance
(Chí mạng)
Accuracy
(Trúng)
P.Atk.
(Tấn công Vật lý)
 

Daggers Very Fast High Low Low
 

Dual Daggers Very Fast High Low High
 

One-Handed Swords Fast Normal Normal Normal
 

Rapiers High High Low Low
 

Two-Handed Swords Normal Normal Normal High
 

Ancient Swords High Low High High
 

Bows Low or High Low Very High

 
Crossbows Normal Normal High Normal
 

One-Handed Blunts Fast Low High Normal
 

Two-Handed Blunts Normal Low High Normal
 

Spears Normal Normal Normal Normal
 

Magic Weapon Fast Normal Normal Low
 

Fists Normal Low High High
 

Dual Swords Normal Normal Normal High

 

L2VN Team