[L2H5] Các lệnh việt hóa

NEWS
06/05/2024|Tin tức

Thân chào các chiến binh,

L2VN gửi đến các chiến binh một số câu lệnh đã được việt hóa.

/vitri
/ngoi
/dung
/di
/chay
/danh
/epdanh
/ngungdanh
/muaban
/muctieu
/muctieuke
/nhat
/hotro
/moi
/roinhom
/giaitan
/banhang
/timnhom
/chaohoi
/chienthang
/xungphong
/kynang
/epkynang
/thoikynang
/phimtat
/epphimtat
/thoiphimtat
/moilienminh
/ralienminh
/giaitanlienminh
/duoilienminh
/hinhlienminh
/tinlienminh
/lamban
/danhsachban
/xoaban
/mua
/chientranh
/dinhchien
/dauhang
/danhsachtuchoi
/tuchoi
/thoituchoi
/khong
/dongy
/chao
/mackeno
/cho
/cuoi
/macket
/remaintime
/votay
/nhay
/buon
/dungngoi
/dichay
/chetaodolun
/lenxuong
/len
/xuong
/pethold
/petattack
/petstop
/petcollect
/petrevert
/petspecialskill
/summonhold
/summonattack
/summonstop
/summonsiege
/summonpoison
/summoncorpse
/danhgia
/delay
/thoigian
/tuchoitatca
/thoituchoitatca
/trangbi
/thongtinnhom
/clanwarinfo
/allywarinfo
/timcuahang
/doichuongmon
/chientranh
/dinhchien
/attacklist
/underattacklist
/warlist
/deletealliancecrest
/channelcreate
/channeldelete
/channelinvite
/channelkick
/channelleave
/channelinfo
/biethieu
/thongtinvaythanh
/clanpenalty
/chetaodo
/quayphim
/thoiquayphim
/startend_videorecording
/petmove
/servitormove
/unsummon
/olympiadstat
/thachdau
/dauhang
/thachdaunhom
/instancezone
/packagesale
/quyenru
/minigame
/myteleport

L2VN TEAM,

Xem tất cả