[L2H5] Nhiệm Vụ Supplier of Reagants Sub Class 3

NEWS
02/06/2024|Tin tức

Chào các chiến binh,

Supplier of Reagants

Bắt đầu nhiệm vụ khi gặp thương gia Wesley ở tầng buôn bán ở tháp ngà .
Danh sách mods:
Vị trí là _Tháp láo xược: Crendion, Hallate’s Maid, Hallate’s Guardian, Platinum Tribe Shaman và Platinum Guardian Shaman
_Đầm lầy nóng :Lava Wyrm, Hames Orc Shaman
Items nhiệm vụ
Lava Wyrm: Wyrms Blood
Hallate’s Guardian: Demon’s Blood
Hallate’s Maid (tầng 3): Brown Reagent Pouch
Crendion: ko rõ
Platinum Tribe Shaman: Brown Reagent Pouch
Platinum Guardian Shaman: Reagant Box
Hames Orc Shaman: Grey Reagant Pouch, Quicksilver
Grey Reagant Pouch mở ra sẽ có 1 trong những item sau :
2 Volcanic Ash(s), 2 Quicksilver(s), Lava Stone, Moonstone Shard
Reagant Box mở ra sẽ có 1 trong những item sau :
2 Blood Root(s), Infernium Ore
Brown Reagant Pouch mở ra sẽ có 1 trong những item sau :
Infernium Ore, Rotten Bone Piece, 2 Sulfur(s)
Pha trộn thuốc
Đưa những cái thuốc đó cho người pha trộn thuốc URN ở tháp ngà,trước mặt của người dạy phép Wesley .Bạn phải chọn lụa nhũng nguyên tố bạn muốn cho việc pha trộn và nhiệt độ bạn muốn cho việc pha chế .Nhiệt độ thấp (1,Salamander)thì an toàn nhưng sản phẩm thuốc ít,múc cao hơn của nhiệt độ pha trộn thuốc (3, Phoenix) tỉ lệ thất bại sẽ cao nhưng sản phẩn thuốc nhận được nhiều hơn .Chọn nhiệt độ rất quan trọng ,những công thức điều chế :
Múc nhiệt độ thấp
Dracoplasm: 10 Wyrm’s Bloods, 1 Blood Root
Magmu Dust: 10 Lava Stones, 1 Volcanic Ash
Moon Dust: 10 Moonstone Shards, 1 Volcanic Ash
Necroplasm: 10 Rotten Bone Pieces, 1 Blood Root
Inferno Dust: 10 Infernium Ores, 1 Volcanic Ash
Demonplasm: 10 Demon Blood, 1 blood Root
Múc nhiệt đô cao
Draconic Essence: 10 Dracoplasms, 1 Quicksilver
Fire Essence: 10 Magma Dusts, 1 Sulfur
Lunargent: 10 Moon Dusts, 1 Quicksilver
Midnight Oil: 10 Necroplasms, 1 QuickSilver
Demonic Essense: 10 Demonplasms, 1 Sulfur
Abyss Oil: 10 Inferno Dusts, 1 Sulfur
Hellfire Oil: 1 Fire Essence, 1 Demonic Essence
Nightmare Oil: 1 Lunargent, 1 Midnight Oil

Phần thưởng :
Đưa những thuốc cho Wesley bạn sẽ nhận được recipes,nl và item
List phần thưởng:

Asofe X 1 – 6 Dracoplasm
Thons X 1 – 4 Necroplasm
Cursed Bone X 100 – 4 Inferno Ore
Potion of Alacrity X 10 – 7 Demonplasm
Scroll of Resurrection X 10 – 8 Moon Dust
Recipe: Avadon Gloves(60%) – 1 Dragonic Essence
Recipe: Zubei’s Gauntles(60%) – 1 Dragonic Essence
Recipe: Avadon Boots(60%) – 1 Midnight Oil
Recipe: Zubei’s Boots(60%) – 1 Midnight Oil
Recipe: Blue Wolf Gloves(60%) – 1 Midnight Oil
Recipe: Blue Wolf Boots(60%) – 1 Midnight Oil
Recipe: Doom Gloves(60%) – 1 Midnight Oil
Recipe: Doom Boots(60%) – Midnight Oil
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern X 1 – 1 Lunargent
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern X 1 – 1 Lunargent
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern X 1 – 1 Demonic Essence
Sealled Tallum Leather Armor Pattern X 1 – 1 Demonic
Sealed Tallum Plate Armor Pattern X 1 – 1 Abyss Oil
Sealed Leather Armor of Nightmare Fabric X 1 – 1 Abyss Oil
Sealed Majestic Leather Armor Fabric X 1 – 1 Abyss Oil
Sealed Armor of Nightmare Pattern X 1 – 1 Fire Essence
Sealed Majestic Plate Armor Pattern X 1 – 1 Fire Essence
Tower Shield – 8 Demonic Essence
Drake Leather Boots – 8 Abyss Oil
Square Shield – 5 Lunargent
Zubei’s Gauntlets – 1 Hellfire Oil
Avadon Gloves – 1 Hellfire Oil
Zubei’s Boots – 1 Hellfire Oil
Avadon Boots – 1 Hellfire Oil
Blue Wolf Boots – 4 Nightmare Oil
Boots of Doom – 4 Nightmare Oil
Blue Wolf Gloves – 4 Nightmare Oil
Doom Gloves – 4 Nightmare Oil

 

@Copyright

Xem tất cả