[L2H5] Tổng Hợp Nhiệm Vụ Săn Đồ

NEWS
08/06/2024|Tin tức

Tổng quản Aden hướng dẫn một số nhiệm vụ có thể các chiến binh sẽ cần.

1/ Nhiệm vụ Legacy Of Insolence

NPC: Quản kho Walderral ở Thị trấn Aden

Phần thưởng: Recipe và Marterial Giáp A-grade.

2/ Nhiệm vụ Kails of Magic Coin

NPC: Thợ rèn Vergara ở Làng Hunter

Yêu cầu: Hoàn thành nhiêm vụ Coin of Magic và Become A Royal Member tại Quản kho Sorint làng Hunter.

Phần thưởng: Đổi Recipe Vũ khí A tự chọn. Cùng một số vũ khí C, Giáp C.

2.1 COIN OF MAGIC

Gặp Sorint ở làng Hunter, sau đó nói chuyện với Bernard làng Hunter. Bernard kêu bạn săn Harit Shaman hoặc Harit Matriarch ở gần Anghel Waterfall lấy Kail's Gold Dragon. Quay lại gặp Sorint.

Sorint cho bạn phần thưởng Level 3 Coin Collecting Memmbership.

Để thăng cấp Membership lên Level 2 và Level 1 bạn cần: 

Level 2 Membership
1 Gold Knight = 10 Gold Wyvern
1 Gold Drake = 10 Gold Wyvern
1 Blood Werewolf = 10 Blood Medusa
1 Blood Drevanul = 10 Blood Medusa
1 Silver Fairy = 10 Silver Unicorn
1 Silver Golem = 10 Silver Unicorn
Cần 60 Coins (20 cái Gold Wyvern - Blood Medusa - Silver Unicorn mỗi loại). Đánh Doom Knight rớt cả 3 Gold Wyvern - Blood Medusa - Silver Unicorn.

Level 1 Membership
1 Gold Wyrm = 100 Gold Wyvern
1 Gold Giant = 100 Gold Wyvern
1 Blood Succubus = 100 Blood Medusa
1 Blood Basilisk = 100 Blood Medusa
1 Silver Undine = 100 Silver Unicorn
1 Silver Dryade = 100 Silver Unicorn
Cần 600 Coins (200 cái Gold Wyvern - Blood Medusa - Silver Unicorn mỗi loại). Đánh Doom Knight rớt cả 3 Gold Wyvern - Blood Medusa - Silver Unicorn.

2.2 BECOME A ROYAL MEMBER

Yêu cầu Level 1 Membership (ở quest Coin of Magic)

Gặp Sorint lão kêu bạn tìm A coin collecting album and Kail's coin.
Để có Coin Collecting Album bạn gặp Sandra ở cửa hàng trang sức Giran.
Để có Kail's Coin bạn đến Đồng Bằng Quên Lãng giết Ancient Gargoyles
Có đủ 2 vật phẩm quay về gặp Sorint bạn sẽ nhận được Royal Member.

2.3 KAILS MAGIC COIN

Gặp Thợ rèn Vergara ở làng Hunter để nhận nhiệm vụ.

Ở Đồng Bằng Quên Lãng săn Fallen Orcs, Fallen Orc Shaman, Fall Orc Captains và Fallen Orc Archers để nhận Kail's Coins. Gợi ý:
Fallen Orcs: Kail's Silver Basilisk
Fallen Orc Archers: Kail's Gold Golem
Fallen Orc Shamans: Kail's Blood Dragon
Fallen Orc Captains: Ngẫu nhiên drops Kail's Silver Basilisk, Gold Golem hoặc Blood Dragon

3/ Nhiệm vụ A Powerful Primeval Creature

NPC: Dinn

Phần thưởng: Recipe Vũ khí Top A-grade, Recipe Vũ khí Dynasty S-grade

Dinn cần 150 Dinosaur Tissues và 1 Dinosaur Egg bạn được chọn A-Grade Weapon Recipe:

 • Recipe: Sirra's Blade (60%)
 • Recipe: Sword of Ipos (60%)
 • Recipe: Barakiel's Axe (60%)
 • Recipe: Behemoth's Tuning Fork (60%)
 • Recipe: Naga Storm (60%)
 • Recipe: Tiphon's Spear (60%)
 • Recipe: Shyeed's Bow (60%)
 • Recipe: Sobekk's Hurricane (60%)
 • Recipe: Themis' Tongue (60%)
 • Recipe: Cabrio's Hand (60%)
 • Recipe: Daimon Crystal (60%)

Giao Dinosaur Tissues sẽ nhận 5,000 Adena cho mỗi Tim.

Dinn cần 450 Dinosaur Tissues và 1 Dinosaur Egg bạn được chọn S-Grade Weapon Recipe:

 • Recipe: Dynasty Sword (60%)
 • Recipe: Dynasty Blade (60%)
 • Recipe: Dynasty Phantom (60%)
 • Recipe: Dynasty Bow (60%)
 • Recipe: Dynasty Knife (60%)
 • Recipe: Dynasty Halberd (60%)
 • Recipe: Dynasty Cudgel (60%)
 • Recipe: Dynasty Mace (60%)
 • Recipe: Dynasty Bagh-Nakh (60%)

4/ Nhiệm vụ Rise and Fall of the Elroki Tribe

NPC: singsing

Phần thưởng:

 • Giao nhiệm vụ cho singsing thì được Adena, 1 Bone = 1374 Adena.
 • Giao nhiệm vụ cho Karakawei thì nhận ngẫu nhiên 5 mảnh nguyên liệu Vũ khí Top A-grade. Gặp Orahachin dịch chuyển đến Island Elroki để gặp Karakawei.

5/ Nhiệm vụ Stolen Dignity

NPC: Quản kho Romp ở Aden

Phần thưởng: Chơi Bingo nhận 4 hoặc 10 Lưỡi Vũ khí A-grade.

Giết quái trong danh sách nhiệm vụ săn Stolen Infernium Ore để chơi Bingo, mỗi lần chơi cần 100 Stolen Infernium Ore.

 

Xem tất cả