[High Five] Nhiệm vụ Certification of Fate - Chuyển Class 2nd

CLASSIC
15/08/2019|Tin tức

Nhiệm vụ Certificate of Fate - Chuyển phái lần 2

1. Nhận nhiệm vụ tại các trưởng giáo ở Gludio, bạn sẽ được dịch chuyển ra Wasteland.

  • Human Magic: Nhận nhiệm vụ tại High Priest Raymond
  • Human Fighter: Nhận nhiệm vụ tại Grand Master Rains
  • Elf Magic: Nhận nhiệm vụ tại Grand Magister Esrandell
  • Elf Fighter: Nhận nhiệm vụ tại Grand Master Ellenia
  • Dark Elf: Nhận nhiệm vụ tại Grand Master Tobias
  • Orc: Nhận nhiệm vụ tại High Prefect Drikus
  • Dwarf: Nhận nhiệm vụ tại Head Blacksmith Mendio
  • Kamael: Nhận nhiệm vụ tại Grand Master Gershwin

2. Nói chuyện với Guard Renfad.

3. Tìm và giết Regenerated Kanilov. Sau đó nói chuyện với Guard Joel.

 

4. Tìm và giết Regenerated Poslof. Sau đó nói chuyện với Guard Schuazen.

 

5. Tìm và giết Sakum. Sau đó nói chuyện với Guard Selon và nhận vật phẩm nhiệm vụ.

6. Về làng Gludio nói chuyện với trưởng giáo ban đầu để hoàn thành nhiệm vụ.

L2VN.COM

Xem tất cả