Thân gửi các bạn,

Tùy theo các cột mốc chuyển trường phái cấp 20, Cấp 40, Cấp 76.

Người chơi chỉ còn chọn và hạng mục cần thiết để chuyển Class.

Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại các Trưởng giáo ở Aden Town. Sau khi nhận nhiệm vụ bạn sẽ được dịch chuyển đến The Forbidden Gateway.

Human: Nhận nhiệm vụ tại High Priest Orven trong Einhasad Temple Town of Aden.

Dark Elf: Nhận nhiệm vụ tại Grand Master Oltran trong  Dark Elf Town of Aden.

Kamael: Nhận nhiệm vụ tại Grand Master Brome trong  Kamael Guild Town of Aden.

Orc: Nhận nhiệm vụ tại High Prefect Ladanza trong  Orc Guild Town of Aden. 

Elf: Nhận nhiệm vụ tại Grand Magister Winonin trong  Mage Guild Town of Aden.

Dwarf: Nhận nhiệm vụ tại Head Blacksmith Ferris trong Blacksmith Workshop Town of Aden.

Bước 2: Nói chuyện với Aden Vanguard Quartermaster, sau đó tìm và nói chuyện 4 Aden Vanguard Corpses (Xác chết) và nhận 4 Vanguard Soldier's Dog Tag x4.

Bước 3: Quay về gặp Aden Vanguard Quartermaster sau đó nói chuyện với Aden Vanguard Member kế bên.

Bước 4: Nói chuyện với Aden Vanguard Captain Adolph, chọn 2/4 NPC hỗ trợ bạn. Bạn sẽ được dịch chuyển vào Dungeon.

Bước 5: Giết hết quái rồi nói chuyện với Adolph bạn sẽ nhận Cry of Fate Ring.

Bước 6: Giết hết quái rồi nói chuyện với Adolph bạn sẽ nhận Scroll of Escape và dùng nó để về làng.

Bước 7: Gặp trưởng giáo bạn nhận nhiệm vụ ban đầu để hoàn thành nhiệm vụ.

L2VN.COM