31-12-2020
Bạn có thích nội dung bài viết này?

 

Thân chào các bạn,

L2VN gửi đến các bạn những thông tin dự kiến Update Trong Tháng 1. Chi tiết thời gian cập nhật của từng tính năng sẽ được thông báo trên trang chủ.

1/ Mở Map Land of Chaos 

 • Khu vực luyện cấp Lv95+
 • Drop Trang bị R-grade và một số vật phẩm khác.

2/ Mở Level 95

 • Mở cập nhật max level 95
 • Cập nhật thêm một số kỹ năng cho các class giai đoạn Lv 95

3/ Ancient Skill cập nhật đến Lv15.

4/ Cập nhật Trang bị R-grade Immortal

 • Trang bị R-grade sẽ có Option Enchant Set khác với C-grade đến S-grade.
 • Trang bị R-grade được Enchant bằng Enchant R-grade.
 • Có thể Craft.

Immortal Heavy

 • 2 parts: STR +3, CON +1
 • 3 parts: P. Critical Damage +2%, P. Skill Critical Damage +2%
 • 4 parts: Max MP +3%, Confusion Resistance +3%
 • 5 parts: P. Atk. +3%, P. Def. +7%, Attribute Resistance +15

Immortal Light

 • 2 parts: STR +3, DEX +1
 • 3 parts: P./ M. Skill Power +2%
 • 4 parts: Max MP +3%, Confusion Resistance +3%
 • 5 parts: P./ M. Atk. +7%, P./ M. Def. +3%, Received Healing +7%, Attribute Resistance +15

Immortal Robe

 • 2 parts: INT +3, CON +1
 • 3 parts: M. Skill Power +2%
 • 4 parts: Max MP +2%, Confusion Resistance +2%
 • 5 parts: M. Atk. +15%, Casting Spd. +15%, Received Healing +10%, Attribute Resistance +15

5/ Vũ Khí R-grade Requiem

 • Vũ Khí R-grade sẽ được Special Ability (SA) 3 Slot.
 • Enchant bằng loại Enchant R-grade.
 • Có thể Craft được.

6/ Cập Nhật Attribute Crystal Level 9

 • Vũ khí Max thuộc tính = 450
 • Giáp Max thuộc tính 1 dòng = 180.

7/ Boss Dungeon

 • Tiat: Thăng cấp Lv95, tăng sức mạnh. Bổ sung thêm trang bị S-grade Lv5.
 • Antharas: Thăng cấp Lv95, tăng range skill. Bổ sung thêm trang bị S-grade Lv5.
 • Valakas: Bổ sung thêm Box Craft trang bị R-grade.

8/ Boss Thế Giới

 • Thu hồi Camille điều chỉnh lại Lv95 và mở sau.
 • Thu hồi Isburg điều chỉnh lại Lv95 và mở sau.
 • Mở Boss Kain cùng Camille và Isburg.

9/ Mở Lindvior - Wind Dragon

 • Drop Box Craft R-grade và nhiều vật phẩm khác.

Wind Dragon - Lindvior

 

10/ Nhiệm Vụ Ngàn Năm

 • Nhiệm vụ được phát triển theo chính truyện Lineage 2
 • Phần thưởng độc nhất vô nhị chỉ có được khi hoàn thành nhiệm vụ.

11/ Hủy một số dịch vụ đang có

 1. Hủy chuyển vật phẩm khóa sang nhân vật khác tài khoản.
 2. Hủy chuyển nhân vật sang tài khoản khác.

12/ Cập nhật High-grade Spirit Stone

 • Đổi từ Spirit Stone + Adena.
 • Drop từ Monster + Boss.

Augment Option

P. Atk.: +110 / +130 / +170 / +210 / +251 / +301 / +351 / +401 / +502 / +1004
M. Atk.: +117 / +139 / +182 / +224 / +267 / +321 / +374 / +428 / +535 / +1071
Atk. Spd.: +14 / +16 / +22 / +27 / +32 / +39 / +45 / +52 / +65 / +130
Casting Spd.: +14 / +16 / +22 / +27 / +32 / +39 / +45 / +52 / +65 / +130
P. Accuracy: +1 / +2 / +3 / +4 / +5 / +8
M. Accuracy: +1 / +2 / +3 / +4 / +5 / +8
Max HP: +143 / +169 / +221 / +273 / +325 / +390 / +455 / +520 / +650 / +1300
Max MP: +143 / +169 / +221 / +273 / +325 / +390 / +455 / +520 / +650 / +1300
Max CP: +143 / +169 / +221 / +273 / +325 / +390 / +455 / +520 / +650 / +1300
STR: +1
DEX: +1
CON: +1 / +2
INT: +1
WIT: +1
MEN: +1 / +2
P. Critical Rate: +2.2% / +2.6% / +3.4% / +4.2% / +5% / +6% / +7% / +8% / +10% / +20%
Passive: P. Skill Critical Rate: +1.1%. / +1.3%. / +1.7%. / +2.1%. / +2.5%. / +3%. / +3.5%. / +4%. / +5%. / +10%.
Passive: M. Skill Critical Rate: +2%. / +3%. / +4%. / +5%. / +6%. / +10%. / +20%.
P. Critical Damage: +1.1% / +1.3% / +1.7% / +2.1% / +2.5% / +3% / +3.5% / +4% / +5% / +10%
P. Skill Critical Damage: +1.1% / +1.3% / +1.7% / +2.1% / +2.5% / +3% / +3.5% / +4% / +5% / +10%
Passive: M. Skill Critical Damage: +2%. / +3%. / +5%. / +10%.
Passive: Attribute Attack: +5. / +7. / +9. / +11. / +13. / +15. / +20. / +25. / +30. / +60.
Confusion Atk. Rate: +2% / +3% / +4% / +5% / +6% / +7% / +8% / +10% / +12% / +25%
Obstruction Atk. Rate: +2% / +3% / +4% / +5% / +6% / +7% / +8% / +10% / +12% / +25%
Infection Atk. Rate: +2% / +3% / +4% / +5% / +6% / +7% / +8% / +10% / +12% / +25%
Stupor Atk. Rate: +2% / +3% / +4% / +5% / +6% / +7% / +8% / +10% / +12% / +25%
Passive: Petrification Attack Success Rate: +2%. / +3%. / +4%. / +5%. / +6%. / +7%. / +8%. / +10%. / +12%. / +25%.
Passive: Max HP: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: Max MP: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: Max CP: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: P. Atk.: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: P. Def.: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: Atk. Spd.: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: Speed: +15. / +20. / +25.
Passive: M. Atk. 5%.:
Passive: M. Atk. 6%.:
Passive: M. Atk. 7%.:
Passive: M. Def.: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: Casting Spd.: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: PVP Damage: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: Damage received during PVP: -5%. / -6%. / -7%.
Passive: PVE Damage: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: Damage received during PVE: -5%. / -6%. / -7%.
Passive: XP Gain: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: SP Gain: +5%. / +6%. / +7%.
Passive: Chance of recovering 5% of damage as HP.:
Passive: Chance of recovering 6% of damage as HP.:
Passive: Chance of recovering 7% of damage as HP.:
Passive: MP Consumption of physical skills: -5%. / -6%. / -7%.
Passive: MP Consumption of magical skills: -5%. / -6%. / -7%.
Passive: Reflect 10% of the damage received.:
Passive: Reflect 13% of the damage received.:
Passive: Reflect 15% of the damage received.:
Active: Attack target with 26950 power added to P. Atk.:
Active: Attack target with 29945 power added to P. Atk.:
Active: Attack target with 33273 power added to P. Atk.:
Active: Attack target with 24255 power added to P. Atk.:
Active: Attack target and those around with 18864 power added to P. Atk.:
Active: Attack target and those around with 20961 power added to P. Atk.:
Active: Attack target and those around with 23291 power added to P. Atk.:
Active: Attack enemies around with 18864 power added to P. Atk.:
Active: Attack enemies around with 20961 power added to P. Atk.:
Active: Attack enemies around with 23291 power added to P. Atk.:
Active: Attack target with 173 power added to M. Atk.:
Active: Attack target with 193 power added to M. Atk.:
Active: Attack target with 215 power added to M. Atk.:
Active: Attack target with 159 power added to M. Atk.:
Active: Attack target with 177 power added to M. Atk.:
Active: Attack target with 197 power added to M. Atk.:
Active: Attack target and those around with 122 power added to M. Atk.:
Active: Attack target and those around with 136 power added to M. Atk.:
Active: Attack target and those around with 152 power added to M. Atk.:
Active: Attack enemies around with 122 power added to M. Atk.:
Active: Attack enemies around with 136 power added to M. Atk.:
Active: Attack enemies around with 152 power added to M. Atk.:
Active: Stun target for 3 seconds.:
Active: Stun target for 4 seconds.:
Active: Stun target for 5 seconds.:
Active: Knock Down target for 3 seconds.:
Active: Knock Down target for 4 seconds.:
Active: Knock Down target for 5 seconds.:
Active: Use Aerial Yoke on target for 3 seconds.:
Active: Use Aerial Yoke on target for 4 seconds.:
Active: Use Aerial Yoke on target for 5 seconds.:
Active: Inflict Fear on target for 3 seconds.:
Active: Inflict Fear on target for 4 seconds.:
Active: Inflict Fear on target for 5 seconds.:
Active: Hold target for 3 seconds.:
Active: Hold target for 4 seconds.:
Active: Hold target for 5 seconds.:
Active: Paralyze target for 3 seconds.:
Active: Paralyze target for 4 seconds.:
Active: Paralyze target for 5 seconds.:
Active: Use Sleep on target for 3 seconds.:
Active: Use Sleep on target for 4 seconds.:
Active: Use Sleep on target for 5 seconds.:
Active: Silence target for 3 seconds.:
Active: Silence target for 4 seconds.:
Active: Silence target for 5 seconds.:
Active: For 10 sec., target's Speed: -50. / -60. / -70.
Active: Cancel your target's target.:
Active: Stun target and those around for 3 seconds.:
Active: Stun target and those around for 4 seconds.:
Active: Stun target and those around for 5 seconds.:
Active: Knock Down target and those around for 3 seconds.:
Active: Knock Down target and those around for 4 seconds.:
Active: Knock Down target and those around for 5 seconds.:
Active: Use Aerial Yoke on target and those around for 3 seconds.:
Active: Use Aerial Yoke on target and those around for 4 seconds.:
Active: Use Aerial Yoke on target and those around for 5 seconds.:
Active: Inflict Fear on target and those around for 3 seconds.:
Active: Inflict Fear on target and those around for 4 seconds.:
Active: Inflict Fear on target and those around for 5 seconds.:
Active: Hold target and those around for 3 seconds.:
Active: Hold target and those around for 4 seconds.:
Active: Hold target and those around for 5 seconds.:
Active: Paralyze target and those around for 3 seconds.:
Active: Paralyze target and those around for 4 seconds.:
Active: Paralyze target and those around for 5 seconds.:
Active: Use Sleep on target and those around for 3 seconds.:
Active: Use Sleep on target and those around for 4 seconds.:
Active: Use Sleep on target and those around for 5 seconds.:
Active: Silence target and those around for 3 seconds.:
Active: Silence target and those around for 4 seconds.:
Active: Silence target and those around for 5 seconds.:
Active: For 10 sec., Speed: -50 for target and those around. / -60 for target and those around. / -70 for target and those around.
Active: Cancel the targets of your target and those around.:
Active: For 30 min., reflect 10% of received damage back to the attacker.:
Active: For 30 min., reflect 13% of received damage back to the attacker.:
Active: For 30 min., reflect 15% of received damage back to the attacker.:
Active: Become invincible for 4 seconds.:
Active: Become invincible for 5 seconds.:
Active: Become invincible for 6 seconds.:
Active: Not targeted by enemies for 4 sec.:
Active: Not targeted by enemies for 5 sec.:
Active: Not targeted by enemies for 6 sec.:

 

L2VN TEAM,

 

 

- HOTLINE: 0938077403
(9h đến 18h thứ 2 đến thứ 6)
- EMAIL: hotro@l2vn.comCHỦNG TỘC

 • HUMAN

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Human là chủng tộc đa dạng và thừa hưởng tất cả các khả năng của các chủng tộc khác. Các chỉ số của họ đều cân bằng và có thể lựa chọn chuyển đổi thành nhiều trường phái. Mặc dù người sáng tạo ra họ là thần hắc ám Gran Kain, nhưng họ lại thờ phụng nữ thần ánh sáng – Einhasad. .
  race human
 • ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Tộc Elf được sinh ra từ nước, điều này khiến cho tộc Elf vô cùng uyển chuyển, nhanh nhẹn và có sẵn những phép thuật tốt. Thấm nhuần tinh hoa từ các yếu tố tự nhiên, tộc Elf tôn thờ thần Eva, vị thần thứ hai của nguyên tố nước. Tộc Elf vượt trội các tộc khác trong việc sử dụng các phép thuật có lợi, kỹ năng sử dụng cung và các bài ca hỗ trợ (Singing).
  race elf
 • DARK ELF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dark Elf là một nhóm của chủng tộc Elf. Họ đã bị trục xuất ra khỏi tộc sau khi học ma thuật bóng tối để có sức mạnh để chống lại tộc Human.
  race darkelf
 • ORC

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Là những linh hồn mang hơi thở của lửa. Tất cả các chiến binh của chủng tộc Orc có sức mạnh vật lý lớn, lượng HP nhiều nhưng tốc độ hồi phục MP, khả năng di chuyển hoặc tốc độ niệm phép thì không được cao.
  race orc
 • DWARF

  Sát thương:

  Tốc độ đánh:

  Phòng thủ:

  Sinh tồn:

  Máu HP:

  Mana MP:

  Dwarf là chủng tộc được sinh ra từ nguyên tố đất. Họ chủ yếu thu thập nguyên liệu, chế tạo và chiến đấu với heavy amor. Với khả năng cùng sức mạnh vật lý tuyệt với có thể làm họ bất bại trước nhiều kẻ thù.
  race dwarf