[GOD] Hướng dẫn nhiệm vụ nhận Bracelet Istina/Tauti/Octavis

CLASSIC
06/06/2022|Tin tức

1/ Hướng dẫn nhiệm vụ nhận Tauti Bracelet và Upgrade Enhanced Tauti Bracelet

 

Enhanced Tauti's Bracelet

 

Enhanced Tauti's Bracelet. Unlocks 5 talisman slots when equipped. MP +216, STR +1, INT +1.

a/ Nhiệm vụ 1: To the Seed of Hellfire

 • Bước 1: Gặp Keucereus ở giữa làng Gracia.
 • Bước 2: Gặp Kbaldir ở gần đó
 • Bước 3: Gặp Sizrak ở Sell of Hellfire để hoàn thành nhiệm vụ.

b/ Nhiệm vụ 2: Day of Liberation - Nhận được Tauti Bracelet

 • Bước 1: Gặp Sizrak nhận nhiệm vụ
 • Bước 2: Giết Tauti
 • Bước 3: Hoàn thành nhiệm vụ

c/ Nhiệm vụ 3: Fergason Offer

 • Bước 1: gặp Fergason nhận nhiệm vụ
 • Bước 2: Giết 20 quái gần đó
 • Bước 3: gặp Aku ở 1 floor south để trả nhiệm vụ

d/ Nhiệm vụ 4: An Audience with Tauti - Nhận được Bottle of Tauti Soul

 • Bước 1: gặp Fergason nhận nhiệm vụ
 • Bước 2: gặp Aku ở 1 floor south
 • Bước 3: Giết Tauti để hoàn thành nhiệm vụ.

 

2/ Hướng dẫn nhiệm vụ nhận Octavis Bracelet và Upgrade Enhanced Octavis Bracelet

Enhanced Octavis' Bracelet

 

Octavis' Bracelet with refined abilities. Activates 5 talisman slots. MP +216, DEX/ WIT +1.

a/ Nhiệm vụ 1: Owner of Hall

 • Bước 1: Gặp Lydia nhận nhiệm vụ
 • Bước 2: Giết Octavis Normal, gặp Lydia hoàn thành nhiệm vụ

b/ Nhiệm vụ 2: Resurrected Owner of Hall

 • Bước 1: Gặp Lydia nhận nhiệm vụ
 • Bước 2: Giết Octavis Epic, gặp Lydia hoàn thành nhiệm vụ

 

3/ Hướng dẫn nhiệm vụ nhận Istina Bracelet và Upgrade Enhanced Istina Bracelet

Enhanced Istina's Bracelet

 
 

Istina's bracelet with refined abilities. Unlocks 5 talisman slots when equipped. MP +216, CON +1, MEN +1.

​a/ Nhiệm vụ 1: Primal Mother, Istina

 • Bước 1: Gặp Rumiese nhận nhiệm vụ
 • Bước 2: Giết Istina Normal, gặp Rumiese hoàn thành nhiệm vụ.

b/ Nhiệm vụ 2: Extreme Challenge: Primal Mother Resurrected

 • Bước 1: Gặp Rumiese nhận nhiệm vụ
 • Bước 2: Giết Istina Epic, gặp Rumiese hoàn thành nhiệm vụ.
Xem tất cả