[Hướng dẫn] Hướng dẫn DualClass (Không dùng cho Race Ertheia)

CLASSIC
08/09/2017|Tin tức

Thân chàu các bạn.

L2VN xin hướng các bạn cách thức làm nhiệm vụ DualClass Split Destiny cho các class ngoài Ertheia

(Nhiệm vụ dual Class cho Ertheia xem tại đây)

Lưu ý: Subclass thực hiện nhiệm vụ sẽ là Class Dual, hãy lựa chọn thật kỹ.

Yêu cầu Subclass phải Lv80 và hoàn thành chuyển class lần 3.

Hướng dẫn:

Nhận nhiệm vụ tại Hadel

Bước 1: Nhận nhiệm vụ tại Hadel ở Giran Town. 

Bước 2:

  • Hadel sẽ dịch chuyển bạn đến Forest of the Dead.
  • Bạn giết 10 Ressurrected Knight hoặc Vampire Warrior. (Lưu ý sử dụng Sub Class để giết)
  • Đủ nhiệm vụ quay về gặp và nói chuyện với Hadel. (Dùng Scroll of Escape: Ruins of Ye Sagira được cho trong nhiệm vụ để dịch chuyển đến Hadel)

 

Bước 3:

  • Hadel sẽ dịch chuyển bạn đến Isle of Prayer.
  • Bạn giết 10 quái vật White Sand Mirage hoặc Muddy Coral hoặc Island Guardian. (Lưu ý sử dụng SubClass để làm)

  • Trở về nói chuyện với Hadel.  (Dùng Scroll of Escape: Ruins of Ye Sagira được cho trong nhiệm vụ để dịch chuyển đến Hadel)

Bước 4: Hadel sẽ dịch chuyển bạn đến Ishuma (Sân Bay Gludio). 

Nói chuyện với Ishuma 2 lần

 

Bước 5: Trở về gặp Hadel để hoàn thành nhiệm vụ Split Destiny.  (Dùng Scroll of Escape: Ruins of Ye Sagira được cho trong nhiệm vụ để dịch chuyển đến Hadel)

Từ đây ClassDual của bạn có thể luyện đến cấp độ như Main Class. Để học skill DualClass bạn gặp Trandon để nhận chứng chỉ DualClass và học.

Chúc các bạn luôn vui vẻ trong L2VN.

L2VN TEAM

Xem tất cả