[L2] Hướng dẫn nhiệm vụ đổi Trường phái Lần 1 (Cấp 20)

NEWS
10/04/2018|Tin tức

Tổng hợp các hướng dẫn chuyển Class của các tộc

Race Class trước khi chuyển Nhiệm vụ chuyển Class Class tiếp theo
Human Human Fighter Path of the Warrior Warrior
Path of the Human Knight Human Knight
Path of the Rogue Rogue
Human Mystic Path of the Human Wizard Human Wizard
Path of the Cleric Cleric
Elf Elven Fighter Path of the Elven Knight Elven Knight
Path of the Elven Scout Elven Scout
Elven Mystic Path of the Elven Wizard Elven Wizard
Path of the Elven Oracle Elven Oracle
Dark Elf Dark Fighter Path of the Palus Knight Palus Knight
Path of the Assassin Assassin
Dark Mystic Path of the Dark Wizard Dark Wizard
Path of the Shillien Oracle Shillien Oracle
Orc Orc Fighter Path of the Orc Raider Raider
Path of the Orc Monk Monk
Orc Mystic Path of the Orc Shaman Orc Shaman
Dwarf Dwarven Fighter Path of the Scavenger Scavenger
Path of the Artisan Artisan
Kamael Kamael Male Path to the Trooper Trooper
Kamael Female Path to the Warder Warder

 

L2VN TEAM,

Xem tất cả