[GOD] Thông tin chi tiết về Class trong bản GOD

CLASSIC
19/12/2021|Tin tức

Lưu ý về class game:

1. Human - Elf - Dark Elf - Kamael - Dwarf

  • Kamael class ẩn (Inspector - Judicator) Không Thể lên 4th và không thể chọn làm Dual Class.
  • Sub Class/Dual Class Không Thể chọn Overlord, Maestro và tộc Ertheia. Không được Sub còn nhóm class. (VD: Paladin không thể chọn sub class là Dark Avenger).

2. Ertheia 

  • Ertheia không dùng được Sigil và Shield.
  • Ertheia không có Sub Class nên không học được kỹ năng Sub Class (Kỹ năng passive).
  • Ertheia chỉ có Dual Class. Ertheia có thể chọn class dual từ các class của chủng tộc khác. Khi Dual Class thì class dual sẽ level 85 4th sẵn.

3. Click vào đây để tham khảo sơ qua về các kỹ năng 4th 

4. Thông tin chi tiết hướng dẫn chuyển Class

Class           Chuyền lần 1      Chuyển lần 2 Chuyển lần 3      Chuyển lần 4
Human
Human Fighter
Warrior Warlord Dreadnought Tyrr Dreadnought
Gladiator Duelist Tyrr Duelist
Human Knight Paladin Phoenix Knight Sigel Phoenix Knight
Dark Avenger Hell Knight Sigel Hell Knight
Rogue Treasure Hunter Adventurer Othell Adventurer
Hawkeye Sagittarius Yul Sagittarius
Human Mystic Human Wizard Sorcerer Archmage Feoh Archmage
Necromancer Soultaker Feoh Soultaker
Warlock Arcana Lord Wynn Arcana Lord
Cleric Bishop Cardinal Aeore Cardinal
Prophet Hierophant Iss Hierophant
Elf Elven Fighter Elven Knight Temple Knight Eva's Templar Sigel Eva's Templar
Swordsinger Sword Muse Iss Sword Muse
Elven Scout Plains Walker Wind Rider Othell Wind Rider
Silver Ranger Moonlight Sentinel Yul Moonlight Sentinel
Elven Mystic Elven Wizard Spellsinger Mystic Muse Feoh Mystic Muse
  Elemental Summoner Elemental Master Wynn Elemental Master
Elven Oracle Elven Elder Eva's Saint Aeore Eva's Saint
Dark Elf Dark Fighter Palus Knight Shillien Knight Shillien Templar Sigel Shillien Templar
Bladedancer Spectral Dancer Iss Spectral Dancer
Assassin Abyss Walker Ghost Hunter Othell Ghost Hunter
Phantom Ranger Ghost Sentinel Yul Ghost Sentinel
Dark Mystic Dark Wizard Spellhowler Storm Screamer Feoh Storm Screamer
Phantom Summoner Spectral Master Wynn Spectral Master
Shillien Oracle Shillien Elder Shillien Saint Aeore Shillien Saint
Orc Orc Fighter Orc Raider Destroyer Titan Tyrr Titan
Monk Tyrant Grand Khavatari Tyrr Grand Khavatari
Orc Mystic Orc Shaman Overlord Dominator Iss Dominator
Warcryer Doomcryer Iss Doomcryer
Dwarf Dwarven Fighter Scavenger Bounty Hunter Fortune Seeker Othell Fortune Seeker
Artisan Warsmith Maestro Tyrr Maestro
Kamael Male Soldier Trooper Berserker Doombringer Tyrr Doombringer
Soul Breaker Soul Hound Feoh Soul Hound
Inspector Judicator KHÔNG CÓ
Female Soldier Warder Soul Breaker Soul Hound Feoh Soul Hound
Arbalester Trickster Yul Trickster
Inspector Judicator KHÔNG CÓ
Ertheia Ertheia Fighter KHÔNG CÓ Marauder Ripper Eviscerator
Ertheia Wizard KHÔNG CÓ Cloud Breaker Stratomancer Sahya’s Seer
Xem tất cả